Geschiedenis

INTRODUCTIE

Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum is er een boekwerk uitgebracht met daarin de volledige geschiedenis van het Jongerencentrum. Het boek is geschreven door Annemarie Driessen en Willy Vullings. Onlangs is het boek in HTML gezet, veel plezier ermee.

Uiteraard bestaat de Maddogs inmiddels alweer veel langer dan 25 jaar, Kim Nillesen en Petra Heijnen hebben voor de tekstuele samenvatting van de geschiedenis van 1996 tot 2011 gezorgd.

De Maddogs bestond in 2011 alweer 40 jaar waarbij de geschiedenis van het jongerencentrum tussen de jaren van 1996 en 2011 verzameld en beschreven is. De geschiedenis van het jaar 1971 tot 2011 is te bekijken door middel van de navigatie rechtsboven op de site.

Om de geschiedenis per jaar te bekijken, gebruik je de navigatie rechtsboven.
VOORWOORD

De Maddogs bestaat 35 jaar. Een klein wonder eigenlijk, als je bedenkt dat de meeste jongerencentra in de loop der jaren zijn gesneuveld. Ook als je bedenkt met welke moeilijkheden, tegenwerkingen en tegenslagen de Maddogs te maken heeft gehad. Bij de Maddogs is er in al die jaren natuurlijk een hoop veranderd. Maddogsvrijwilligers, bezoekers en stagiaires komen en gaan en ook het maddogsgebouw zelf heeft de nodige verbouwingen ondergaan. Wat in deze tijd niet veranderd is, is dat de Maddogs nog steeds een alternatief is voor jongeren en oudere jongeren, waar activiteiten worden georganiseerd en waar je je gewoon thuis kunt voelen. En dit alles is gebeurd en gebeurt nog steeds op volledige vrijwillige basis. Wil je meer weten over de huidige Maddogs dan kun je er nog altijd ons rapport “Beleidsvisie Open Jongeren Centrum” uit 1994 op naslaan.

Het is een hele opgave geweest de maddogsgeschiedenis zo goed en zo volledig mogelijk weer te geven. Er is gewerkt aan de hand van oude vergaderverslagen, jaarverslagen, kranteartikelen, maddogs-krantjes en voor de begin- jaren hebben we gebruik gemaakt van het werk van Annemarie Driessen en Willy Vullings bij het 25/jarige bestaan.

Wij hopen dat het erg gewaardeerd wordt dat de geschiedenis van de Maddogs op deze manier bewaard wordt aangezien het ook een hoop werk was om alle informatie te zoeken en te vinden. We vonden het een hele opgave om te doen, maar ook erg leuk om oude verslagen, krantenartikelen, notulen en foto´s te bekijken. Wij wensen iedereen in ieder geval veel leesplezier.

Met dank aan:
Annemarie Driessen en Willy Vullings 1971-1996
Kim Nillesen en Petra Heijnen 1996-2011

1971

In 1970 wordt uit een groep van 75 jongeren, een initiatiefgroep gekozen, die de oprichting van een trefcentrum gaan onderzoeken. De Maddogs wordt op 22 juni 1971 opgericht. De initiatiefgroep Trefcentrum fuseert op deze dag met de K.W.J. (Katholiek Werkende Jongeren). Deze laatste groepwas eerder in maart 1971 een fusie aangegaan met de jongerensoos Go-Go Klup. Gerry Kuypers en Ans Nillessen stellen de naam Maddogs voor, die wordt ontleendaan de titel van een elpee van Joe Cocker (Maddogs & Englishmen). Naast de letterlijke betekenis van gekke honden, schijnt het in oud-engels ook “de veilige thuishaven” te betekenen.

Door de fusie met de K.W.J. had de Maddogs de beschikking over een ruimte, namelijk de kelder van het parochiehuis in Groesbeek. De ruimte van de Maddogs in de kelder is iedere dag geopend met bezoekersaantallen van 30 personen op een doordeweekse dag en vaak 100 personen in het weekend.

Activiteiten: Elke donderdagavond is er een aktiviteitenavond (discussie, vrije expressie, handenarbeid e.d.). Een enkele keer speelt er een beatband in het weekend.

Hoogtepunt 1971: De oprichting van de Maddogs middels enkele fusies met andere jongerengroepen.

Dieptepunt 1971: De initiatiefgroep Trefcentrum had destijds enkele boerderijen in de Drul op het oog als locaties voor een eventuele huisvesting van het nieuwe jongerencentrum. De gemeente was echter van mening dat de kosten, welke gemoeid waren met deze bestemmingen, onverantwoord hoog waren. De boerderijen werden ondanks hevige protesten gesloopt.

 

1972

Er wordt een adviesgroep samengesteld die de Maddogs gaan helpen bij bepaaldeproblemen op het gebied van financiën, activiteiten en accommodatie. In de volgende opzichten werd hierdoor orde op zaken gesteld:

– er komt meer duidelijkheid in het financieel beleid; – samenwerking tussen het bestuur en de activiteitengroep; – publikaties van activiteiten in het Groesbeeks Weekblad, als antwoord op de negatieve reacties vanuit het dorp;

In juni moet de Maddogs op zoek naar een nieuwe ruimte omdat het parochiehuis wordt verkocht. Er werden verschillende mogelijkheden onderzocht voor een nieuwe locatie. De meeste mogelijkheden liepen stuk vanwege problemen van financiële aard of konden niet snel genoeg gerealiseerd worden.

Besloten werd om een barak aan te kopen en die zelf onder leiding van een oud-uitvoerder te plaatsen op een terrein tussen de voormalige Huishoudschool en Klepkooi. De gemeente verleende een bouwvergunning en gaf zelfs hulp bij de afbouw in de vorm van een betaalde aannemer. De opbouw van barak tot jongerencentrum is al ver gevorderd als in november 1972 de orkaan “Lowietje” de aanstaande ontmoetingsruimte de lucht inblaast. Men moest weer op zoek naar een ander gebouw.

Activiteiten: uit het archiefmateriaal viel niet meer te achterhalen welke activiteiten er zoal werden georganiseerd.

Er is wel sprake van een hoogtepunt. Dit is het creatieve weekend op 6 en 7 mei 1972, dat veel bekijks trekt. Het hele parochiehuis wordt ingericht als expositieruimte voor creatieve groepen zoals milieubeheer, wereldwinkel e.d. Het weekend wordt swingend afgesloten door de groep CCC Inc.

1973

De Jeugdraad durft geen groot bedrag te investeren in een Maddogsgebouw omdat de band van de Maddogsgroep zoek was. Er werd besloten om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren om het bestaansrecht aan te tonen. In de periode maart-juni worden er met groot succes gemiddeld drie activiteiten per week gehouden in de Blokhut aan de Spoorlaan.

In een gezamenlijke vergadering van de Maddogs, Jeugdraad en de adviesgroep werd besloten om de aanschaf van een nieuw gebouw voorlopig ui te stellen. Naar de gemeente Groesbeek ging een schriftelijk verzoek om enige lokalen van de basisschool aan de Kloosterstraat te huren. Dit werd indertijd als een tussenoplossing gezien omdat er plannen waren voor een nieuwe scholengemeenschap waarbij de huidige basisschool zou moeten verdwijnen. De Maddogs dacht daarbij aan drie klaslokalen als ruimte voor de bijeenkomsten en activiteiten. Aan dit verzoek kon nog niet worden voldaan omdat twee lokalen nog gebruikt werden door de basisschool.

De Maddogs kreeg wel de beschikking over het derde lokaal en tijdelijk een extra lokaal. Op 20 september ontvangt de Jeugdraad een brief van de gemeente Groesbeek met de volgende (verkorte) inhoud: een sluitingstijd van 24.00 uur vanwege ligging in de onmiddellijke nabijheid van klooster en woningen. Tevens is men zeer teleurgesteld in de ordelijkheid, zindelijkheid en inrichting van de twee Maddogslokalen. Hier bedoelde men de opstelling van het meubilair en het her en der verspreid liggen van sigarettenpeuken, glazen en bierflessen. Deze situatie moest drastisch verbeterd worden om de noodzaak van een sluiting te voorkomen.

Hierbij kreeg de Maddogs in september hulp van het V.J.V. middels vormingsleider Stef Gesthuizen. Zijn taak was om een duidelijke structuur aan te brengen in het bestuur en de inrichting van de lokalen. Inmiddels had de Maddogs de beschikking over de drie gewenste lokalen. De plannen om van twee lokalen een groot lokaal te maken stuit op bezwaar bij de gemeente (het is een draagmuur en te kostbaar). Om toch enigszins een groot lokaal te krijgen worden er twee gaten in de tussenmuur gemaakt.

In oktober is er discussieavond gehouden waaruit enkele nieuwe werkgroepen ontstaan. Dit zijn de werkgroepen inrichting, tapgroep en opruimgroep. In november werd er een werkweekend gehouden met als resultaat dat de onderlinge contacten verbeterd werden en een concreet programma. In december wordt besloten om de Maddogs tijdelijk te sluiten i.v.m. een reorganisatie. Doel van de reorganisatie was het afwerken van het gebouw, het laten functioneren van de tapgroep en muziekgroep en het organiseren van activiteiten.

De activiteiten werden elders gehouden. Bands traden op in de Blokhut en het draaien van films gebeurde in de Klepkooi samen met het V.J.V.

Activiteiten:

Februari: * optreden van de band Two Minutes Hate

Maart – juni 1973: * film, spel, discussie, discotheek en toneelavonden in de Blokhut en optreden van de bands Innerspace en Satiricon, carnavalsspektakel, optreden van Hobo String Band

November 1973: * werkweekend en het afsluiten van huurcontracten met de gemeente Groesbeek en de Jeugdraad.

1974

De in december 1973 begonnen reorganisatie van de Maddogs bleek langer te duren dan vooraf gedacht was. tijdens de reorganisatie was de Maddogs gesloten en alleen geopend op donderdagen in de Klepkooi en later op de zolder van de Protestantse Kleuterschool. Op vrijdag 5 april 1974 werd het nieuwe Maddogsgebouw in gebruik genomen middels een drie-daags openingsfestijn. Bij dit festijn kwamen ook bezoekers die nog nooit hun gezicht hadden laten zien (burgemeester Baltussen, deken Thuring, kapelaan van Gestel, wethouder Albers etc.).

Vanaf deze tijd was de Maddogs drie dagen per week geopend, in juni uitgebreid tot vier dagen per week en naar de zomer de gehele week. Wegens het succes van het werkweekend in november 1973 werd er besloten om eind juni 1974 wederom een werkweekend te organiseren. Het werkweekend verliep ditmaal minder voorspoedig. In het archiefmateriaal wordt gesproken over een Maddogs-crisis. Van het toenmalige bestuur bleef nog maar een klein groepje over.

Ton Weijers nam de bestuurshamer over van Jan de Bruin. Er kwamen ook nieuwe gezichten die de Maddogs wilden helpen. In september 1974 werden er daardoor twee bijeenkomsten gehouden om nieuwe mensen te werven. Uiteindelijk kwam er een nieuw bestuur van acht personen en werden er een aantal werkgroepen geformeerd. Het nieuwe bestuur besloot om de Maddogs op woensdag en zaterdag te sluiten.

Activiteiten:

5 – 7 april: * openingsweekend Mei: * optreden van de band Timeless Treasure Juni: * werkweekend Augustus – oktober: * optreden bands “Plastic Feet, Lemming en The Hammer”

* Informatieavonden over de gemeenteverkiezingen
* Optreden van Dimitri van Toren
* Rommelmarkt
* Filmseizoen i.s.m. het V.J.V.
* Liefdadigheidsactie “Geven voor leven”
* Oud op nieuwfeest met disco New-In

1975

Begin 1975 begon de werkgroep, naar aanleiding van de problemen intern, zich terug te trekken. Zij gingen zich meer richten op Maddogs-activiteiten in de Blokhut. Zodoende ontstonden er twee groepen, Maddogs 1 (groep school) en Maddogs 2 (groep Blokhut). Op dit moment was er weinig coördinatie en geen goed beleid. In een vergadering met het S.K.W. werd medegedeeld dat er zowel vanuit het rijk als van de gemeente een officiële erkenning was verkregen voor de start van een clubhuis in het centrum van Groesbeek. Hiervoor wist het S.K.W. de voormalige meisjesschool aan de Kloosterstraat te krijgen.

Ook naar aanleiding van interne problemen bij de Maddogs werd vanuit het S.K.W. voorgesteld om de Maddogs bij het S.K.W. te laten aansluiten. De Maddogs wilde echter vrijheid en een eigen ruimte. In een latere vergadering tussen het S.K.W., de Maddogs en de Jeugdraad werd besloten dat van de drie lokalen die in gebruik waren door de Maddogs, de Maddogs alleen van het klein lokaal nog enig gebruiker mocht zijn. De andere twee lokalen( groot lokaal) verloor de Maddogs aan het S.K.W.

In juni 1975 gaat de Maddogs zichzelf reorganiseren. Hiervoor is een hernieuwde samenwerking nodig tussen Maddogs 1 en 2. Het vernieuwde bestuur kreeg meteen enkele problemen te overwinnen. De gemeente eisten dat er een verzoek zou worden ingediend voor een drank- en horecawetvergunning. De aanvraag wordt ingediend maar pas op 10 maart 1977 zou de gemeente deze vergunning pas verlenen.

In oktober werd er een eigen Maddogs-voetbalteam opgericht en in de zelfde tijd begon men ook weer met het regelmatig houden van vergaderingen van de Maddogs-werkgroep. Ook zou worden geprobeerd om het groot lokaal terug te eisen omdat het S.K.W. er geen gebruik van maakte.

Activiteiten:
Begin 1975: * iedere maand in de Blokhut een optreden van een groep, vaak zondagmiddagconcerten.

Eind 1975: * het groesbeekse Diskjokkie-kampioenschap georganiseerd door Bumble Bee, Cresj, Eureka, Full-house, Maddogs en Disco Push-In. De opbrengst ging naar De Zonnebloem.

* Optreden van de Hobo String Band
* Knotwilgen snoeien door Werkgroep Milieubeheer
* Samen met het V.J.V draaien van discussie-films
* Optreden van een naamloze Groesbeekse gelegenheidsformatie
* Eind december kerstmis, theetuin, Maddogs-elpee-top-10-aller-tijden, oudjaarsdag

1976

In januari wordt er vergaderd door het nieuwe bestuur, er komt een nieuwe werkgroep/ bestuur/ vergadervorm ter sprake. De nieuwe bestuursvorm kwam er als volgt uit te zien; er komt een dagelijks bestuur van enkele mensen (beheerder, voorzitter, secretaris en penningmeester) en een aantal werkgroepen. het dagelijks bestuur vergadert iedere maand met uit iedere werkgroep een afgevaardigde (met stemrecht). Werkgroepen zijn dan; tapgroep, activiteitengroep, schoonmaakgroep, maandelijkse filmgroep, discussiefilmgroep, groep krantje, werkgroep inrichting en groep Blokhut. Deze nieuwe bestuursvorm zal echter niet lang als zodanig functioneren.

In februari verscheen de door Maddogs, Eureka, Full-House ,V.J.V. en ’t Zulderke gezamenlijk uitgebrachte eerste uitgave van het maandblad “De Andere Krant”. In vergaderingen begin 1976 met het S.K.W. over het verlengen van het contract betreffende het groot lokaal werd besloten het lokaal terug te eisen omdat het S.K.W. er geen gebruik van maakte en de Maddogs wel. Inmiddels was het huurcontract voor het klein lokaal met de gemeente afgesloten. De besprekingen over een drank- en horeca wetvergunning waren nog steeds niet afgerond.

Begin april werd begonnen met de verbouwing van het klein lokaal wat een maand zou gaan duren. De elektriciteit en verlichting werd verbeterd, het balkon werd beter ingericht met een leeshoek, de tap werd veranderd en er kwam een luik in de muur achter de tap. Op 8 mei kon het klein lokaal feestelijk worden heropend. In april was er een optreden van de rockgroep Flight. Door klachten over geluidoverlast kwam die avond de politie met als gevolg dat burgemeester Baltussen de Maddogs persoonlijk wilde sluiten. In samenwerking met de Jeugdraad is alles toch nog goed gekomen.

De gemeente liet de Maddogs in augustus weten dat er een drank- horecavergunning zou worden toegewezen op voorwaarde dat er een ventilator werd aangebracht en gescheiden dames- en herentoiletten.

Hiermee werd begonnen alsook met het opknappen van de gang en klein lokaal. De Jeugdraad liet in deze tijd aan het S.K.W. weten dat deze beter het huurcontract van het groot lokaal konden beëindigen zodat de Stichting Jeugdraad deze ruimte wederom kon huren en ter beschikking van de Maddogs kon stellen. Het S.K.W. deed daarop een voorstel naar de Maddogs om het groot lokaal van hen te huren. De Maddogs wees dit voorstel af. Ze wilden niet afhankelijk zijn van het S.K.W. omdat zij hun jongerencentrum op hun eigen manier wilde ontplooien.

Dit jaar werd er ook op eigen verzoek een gesprek met de politie aangevraagd om misverstanden uit de weg te ruimen. De relatie Maddogs, politie werd zodoende verbeterd. Verder werd er groepje opgericht dat zich ging bezig houden met het tot vereniging of stichting maken de Maddogs. In dit jaar kwam de Maddogswerkgroep weer tot bloei, de Maddogs begon zichzelf weer helemaal te herstellen.

Activiteiten:
Optredens van: Katharsis, de engelse groep Strange Days, The Poodles, Tim Hardin, Bots, Talla Hassee Hiccups, Kaz Lux, Flight, Palaquin, Sido Martens, Hobson’s Choice, Fungus, de engelse groep Magna Carta, Je Maintiendrai en RAM

* Films, damtoernooi, toeptoernooi, kleiavond.
* Informatie-avonden van de werkgroep Milieubeheer.
* Carnaval met disco New-In en disco C.C. in de Blokhut.
* Cabaretier
* Optreden van Wijchense cabaretgroep
* Dauwtrappen op hemelvaart
* Busreis naar Pinkpop in Geleen
* Verfavond en tafelvoetbalkampioenschap
* Beatles-avond
* Rommelmarkt i.s.m. Eureka, Full-house, V.J.V en ‘t Zulderke
* Diskjokkie-konkoers samen met Disko C.C., Bumble Bee, Cresj, Eureka, Full- …House, J.A.B. en Clubhuis Centrum
* Kerstprogramma: Eagles-avond, boekenmarkt, kerststukjes maken voor de Meent, …toepkampioenschap, spelavond, filmavond, gouwe- ouwe dag met theetuin en …pannekoeken, optreden van Hans Sueters, filmfestival, optreden van Peter Schaap, …elpee-top-50-aller-tijden en oud-jaars feest.

1977

Begin 1977 laat de Maddogs aan het S.K.W. weten het niet eens te zijn met het ontwerp-huurcontract wat is opgesteld voor de huur van het groot lokaal. Als gevolg hiervan besluit het S.K.W. het groot lokaal terug te geven aan de gemeente zodat zij het kunnen verhuren aan Stichting Jeugdraad en/ of de Maddogs. Een stap in de goede richting. In maart wordt besloten van de Maddogs een stichting te maken en ook heeft dan de Jeugdraad eindelijk de drank- en horeca vergunning binnen voor het klein lokaal.

Inmiddels heeft de Maddogs via een brief aangegeven, uit het Jongerenoverleg Sober (Cresj, Eureka, Bumble Bee, Full-house en J.A.B.) te stappen. Reden hiervoor was dat de Maddogs niet wilde samenwerken met het S.K.W. (=Johan Weckx) en zij niet in een overleg wilden zitten met Johan Weckx als voorzitter, aangezien hij activiteiten ontplooide, die die van de Maddogs duidelijk overlapten. Ondanks dat de Maddogs uit Sober was gestapt was ze in april toch bij een overleg tussen Sober en de politie, dit vooral op aandrang van John Brouwers van de S.J.J.O.R.. Volgens de politie zijn sozen die alleen draaien op drankverkoop in feite café’s en zou meer de mogelijkheid tot creatief bezig zijn het drankverbruik kunnen verminderen. Sober zegt weinig aan het hoge drankgebruik te kunnen doen want wanneer de bierkraan dichtgedraaid wordt dan gaat de jeugd wel naar de café’s toe.

Deze discussie begon al vroeg en zou door de jaren heen nog herhaald worden. Zie hiervoor ook 1992. Per 1 mei is het dan zover, de gemeente laat weten het groot lokaal weer aan de Jeugdraad te verhuren zodat zij het weer aan de Maddogs kan verhuren. Voor het Soberoverleg wordt gekozen voor een nieuwe opzet waarbij de sozen zelf de voorzitter en de secretaris leveren. Johan Weckx bleef wel gewoon lid van Sober.

Iets wat door de jaren heen ook meerdere malen zou voorkomen vond in 1977 plaats in de nacht van 28 op 29 mei. Inbraak in het Maddogs-home waarbij de geldkist werd ontvreemd.

Nu het groot lokaal weer in bezit is gekomen van de Maddogs worden er plannen gemaakt voor een verbouwing waar de hele zomer aan wordt gewerkt. Als gevolg van de hoge verbouwingskosten worden de drankprijzen verhoogd. Binnen en buiten wordt het aanzicht verfraaid. Het groot lokaal was opgeknapt en van een kale, ongezellige en onbruikbare ruimte, omgetoverd tot een sfeervolle accommodatie voor jongeren. Reden genoeg voor een feestje en op 30 september vindt de heropening plaats als begin van een drie dagen durend festijn. Na de heropening was het groot lokaal voortaan open van donderdag tot en met zondag en het klein lokaal van maandag tot en met woensdag.

Verder werd er in 1977 een werkgroep voetbal opgericht, een leeshoekje ingericht op het balkon, een feestcommissie in het leven geroepen en op 17 november de complete geluidsinstallatie gejat.

Op 23 november wordt bij de notaris officieel de Stichting Jongerencentrum Maddogs Groesbeek opgericht. In de statuten staat als doel: het bevorderen en realiseren van mogelijkheden tot ontplooiing en ontspanning voor jeugd en jongeren op sociaal, cultureel, creatief en recreatief vlak.

Activiteiten:

Optredens van: Sweet d’Buster, Virgins Ruft, Gruppo Sportivo, de engelse band Clayson & The Argonauts, Stamp ’n Go, de australische band The Bushwacker’s Band, Hans Sueters en Livin’ Blues.

* Tafeltennis-toernooi, kruisjasavond
* Diverse films, gouwe-ouwe avond, pottenbak-avond
* Busreis Pinkpop Geleen
* Busreis naar K.W.J.-dag in Den Haag
* Activiteiten rond de landelijke verkiezingen met als afsluiter een optreden van de Veulpoepers.
* Dauwtrappen op Hemelvaart
* Heropening rond 30 september: serenade Fanfare Wilhelmina, voetbalwedstrijd Maddogs-Gemeente (uitslag 1-7), een optreden van Cosmo Monk en Sido Martens en frühshoppen met de Waldecho’s.
* Groesbeeks Diskjokkie Konkoers i.s.m. Disko C.C. en Sober met als goed doel het Rode Kruis.
* Punkavond, Stones-avond
* Kerstprogramma: kerststukjes maken voor de Meent, een sjoelkam-pioenschap, Cosmo Monk, elpee-top-50-aller-tijden, een theetuin, een gouwe-ouwe-dag, klassiek gitaarrecital Jan Janssen, filmfestival, spelavond, punkavond met The Flyin’ Spiders en oudjaarsfeest.

1978

In januari wil de Beheerscommissie van de Blokhut de bierprijs naar fl. 1,– verhogen om het drankgebruik tegen te gaan. De Maddogs is hier unaniem op tegen omdat deze maatregels meestal niet werken en zien de prijsverhoging dan ook meer als geldklopperij van de Beheerscommissie. De Maddogs moest zich later dat jaar (november) neerleggen bij een meerderheid van voorstemmers. In 1978 zit de Maddogs voor het eerst in haar bestaan dicht tijdens de carnaval. In maart wordt het huishoudelijk reglement vastgesteld en kreeg de Maddogs een officiële drank- en horecawetvergunning. Begin april wordt voor de derde keer dat jaar ingebroken bij de Maddogs. Naast verdwenen geld ging dat ditmaal ook gepaard met vrij veel vernielingen in het gebouw. N.a.v. deze inbraak werd besloten om beveilingsmaatregelen te treffen. Het opslaghok aan de straatkant bij het groot lokaal werd voorzien van een stalen deur en er werd een stalen deur ingeplaatst. Een zeer effectieve maatregel want anno 1996 maken we hier nog steeds gebruik van. In maart wordt er in de Blokhut een discothekenfestival georganiseerd waarvan de opbrengst naar De Andere Krant gaat. Deze krant wordt gemaakt door medewerkers van diverse jongerengroepen in Groesbeek en wordt gratis verspreid met een oplage van bijna 500 stuks. Op 23 mei was er een feestdag waarbij de V.A.R.A.-studio in Hilversum werd bezocht, de Heineken in Amsterdam en een concert van de groep Styx in Den Haag. In mei volgde ook een belangrijke maatregel omtrent het klein lokaal. Besloten werd om het groot lokaal continu te openen en het klein lokaal alleen tijdens films en optredens van groepen. Het balkon in het klein lokaal werd omgetoverd tot een kantoorruimte van het D.A.K. en de Maddogs. Op 10 juni wordt op het voormalige Treffersveld in het Herwendaal voor het eerst het Maddogs voetbaltoernooi gehouden, met gelijk de Maddogs als overwinnaar. In juni wordt Bert Eikhout bestuurslid bij de Maddogs. Mede dankzij Bert kwamen er daarna veel nieuwe en vooral jongere bestuursleden bij de Maddogs. Een duidelijke vooruitgang omdat het bestuur aan het vergrijzen was. In september wordt er zaterdags voor de kermis een popfestival georganiseerd in de tent voor Café Hopmans op de Horst. Vanwege het geringe aantal bezoekers, het uitlopen van Pretty Things en het te late tijdstip voor derde band Houseband, wordt dit een grote flop.

In oktober was er een handtekeningenactie gestart om het klein lokaal weer open te krijgen. Ondanks vele medestanders voor de opening gaat dit niet door vanwege problemen rond de geluidsinstallatie en eventuele inbraak-voorkoming. In deze maand was ook een optreden gepland van Urbanus van Anus dat echter niet door gaat. De notulen vermelden “dat ook een Belg het hoog in zijn bol kan krijgen.” In november gaat er een verzoek naar de Jeugdraad voor verlenging van de sluitingstijd op vrijdag en zaterdag. Het Kerstprogramma dat jaar krijgt een extra feestelijk tintje vanwege het zeven-en-half-jarig bestaan van de Maddogs en wordt met een zeer uitgebreid programma gevierd.

Activiteiten:

Optredens van: Meteors, Innerspace, Joshua, Morbius, Gruppo Sportivo, Long Way Blues, Pretty Things en Houseband in de feesttent op de Horst, Livin’ Blues, Fungus, de engelse band Magna Carta (uitverkocht), Cyclus.

* Een Wishbone Ash-special en enkele films.
* Muziekfilms van Yes en Pink Floyd.
* Discothekenfestival in de Blokhut t.b.v. D.A.K.
* Busreis naar Pinkpop
* Film Jesus Christ Superstar
* Maddogsvoetbaltoernooi in het Herwendaal
* Toeptoernooi, schaaktoernooi
* Doors avond
* Dartskampioenschap (toen ook al!!!!!!)
* Gouwe-ouwe avond
* Kerst/jubileumprogramma met o.a. optredens Raymond van het Groenewoud, Vitesse en Talla Hassee Hiccups, magiër Mantra, tafeltenniskampioenschap, cabaret Schmeyers & Voortman en het oud op nieuwfeest.

1979

Van 1971 tot en met 1978 hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het boekje dat werd uitgebracht door Martien Geurts naar aanleiding van het zeven-en-half-jarig bestaan. Vanaf 1979 moeten we het hebben van oude verslagen van het dagelijks- en algemeen bestuur, Maddogs-journaal, kranteknipsels en eigen herinneringen. In januari krijgt het bestuur van de Maddogs een boze brief van de Scholengemeenschap Groesbeek waarin ze kritiek uitoefenen op het afgelopen kerstprogramma. Ze vonden het niet gepast dat de Maddogs activiteiten heeft op kerstavonden en kerstdagen. In maart worden de toiletten verbouwd, er komen schrootjes-plafonds in en in de damestoiletten worden kastjes gemaakt met wegwerpzakjes. In het kader van de brandbeveiliging worden nieuwe brandblussers aangeschaft. In mei is er enige paniek bij de Maddogs vanwege de vernieling van het populaire tafelvoetbalspel. Een nieuw spel blijkt heel duur te zijn maar wordt enkele maanden later toch gekocht. In juni gaat Paul Leenders namens de Maddogs naar de vergaderingen van de Initiatiefgroep Inspraak Dorpshuis. Deze vergaderingen worden belangrijk geacht met het oog op de toekomstige huisvesting. De plannen waren om de Maddogs een plaats te geven in dit nieuwe Dorpshuis en dit stond het bestuur niet aan. De bardiensten in het klein lokaal verlopen slecht. Vrijwilligers achter de bar kiezen voor het groot lokaal omdat ze geen zin hebben om krukken te versjouwen van lokaal naar lokaal en de geluidsinstallatie in het klein lokaal is ronduit slecht. In september wordt het enveloppensysteem ingevoerd. Dit houdt in dat het barpersoneel, de baropbrengst in een envelop doet, voorzien van datum en naam en daarna deze in de kluis deponeert. Anno 1996 wordt nog steeds gebruik gemaakt van dit zelfde systeem. In oktober ondergaat de Maddogs een grote verandering. Met veel sloop- en metselwerk wordt er een koelcel geplaatst in het toenmalige “lege kratten hok”. Via het raam aan de straatkant kunnen nieuwe kratten naar binnen gesleept worden. De lege kratten zullen voortaan worden opgeslagen in een te bouwen hok op het pleintje. Een verzoek om van het pleintje gebruik te maken wordt door de gemeente goedgekeurd. Op deze plaats zou later tijdens de grote verbouwing de huidige keuken komen.

Activiteiten:

Optredens van: Odessa, Teaser, Turbo, Speedtwins, The Jennerband, Goblet Band, R.K. Veulpoepers B.V., Phoney & The Hardcore en Lennox Of Kritsly.

* Led Zeppelin avond, Supertramp avond, Santana avond
* Disko Vampire
* Spelavond, films, discotheek, tafeltennistoernooi, tafelvoet-balkampioenschap, gouwe-ouwe avond
* Frühshoppen met Sunny Boys
* Dauwtrappen met pasen en hemelvaart
* Busreis naar Pinkpop
* Luchtbuks-schiet-kampioenschap
* Goede doel avond voor de Novib met discotheek Push-In en het spel vier-op-een-rij
* Kerstprogramma: kerststukjes maken voor de Meent, fakir, gitaar-recital Jan Janssen, elpee-top-50-aller-tijden, gouwe-ouwe dag met discotheek Aslakra, cabaret, filmfestival, de Barrelhouse Jazz Band

1980

Op 6 februari is er een feestdag bij de Maddogs voor vrijwilligers. Op het programma staat o.a. KRO’s Noen Show gepresenteerd vanuit de Maddogs door Hubert van Hoof. De Noen Show was destijds een veel beluisterd radio-programma op Hilversum 3. Verder is er een etentje bij het Zwaantje en aansluitend bowlen in Nijmegen. Begin 1980 is er een nieuwe werkgroep die zich gaat bezig houden met cursussen, open middagen en thema-avonden. In mei worden er in het algemeen bestuur voorstellen gedaan tot een statutenverandering. Eind november wordt deze bekrachtigd middels een wijziging van de notariële akte. In de zomer is er onenigheid in het maddogsbestuur over het pleintje. Sommige bestuursleden zijn het oneens met de creatieve uitingen van enkele vrijwilligers. De graffiti op het pleintje en schuurtje moest deels worden overgeschilderd. Er wordt een commissie opgericht door verschillende jongerenverenigingen, die zich gaan bezig houden met het popfestival ” Niet te pop” dat zal moeten plaats vinden in de zomer van 1981. Op het Kuipveld van de Stekkenberg is er een mini-popfestival van de VARA met o.a. de engelse ska-band ” The Beat”. Geluidsmetingen door de politie zijn gunstig voor de “Niet te pop”organisatie. In september krijgen we nieuwe voetbalteams. Naast het bestaande Maddogs 1 komt er een Maddogs 2 en een Maddogs Dames bij. In november wordt bekend dat De Andere Krant er mee stopt. Men is wel bezig voor een krant met een geheel andere opzet.

Activiteiten:

Optredens van onder andere: Diesel, Black Flame, Nevermind, Flavium, Katharsis, Real Butter Band, Marsh Mallow, Rufus T. Firefly, Sustayn, Free Lance Band, The Blue Band, The Heat, Prima Boys, Roadrunner en Turf.

* maandelijkse discotheek, filmseizoen met V.J.V., filmfestival
* de start van de jaarlijks terugkerende fietsraces
* het jaarlijkse voetbaltoernooi, frühshoppen met de Sunstreams
* boeken- en platenbeurs
* cursussen sierraden maken, fotografie en pottenbakken
* spelmiddagen in het bos, knoestkampioenschap
* kerstprogramma: kerststukjes maken voor de Meent, goochelaar, punkavond, goede doel actie “Geven na leven doet leven”, gitaarrecital Jan Janssen, elpee-top-50-aller-tijden, drumdemonstratie Pierre Courbois, filmfestival, gouwe-ouwe avond met Aslakra, band Noodweer en oudjaarsfeest met discotheek Incognito.

1981

Het oud op nieuwfeest verloopt niet geheel vlekkeloos. De Maddogs krijgt een bon van de politie omdat er nog talrijke bezoekers de jaarwisseling vieren. Uit een spontane collecte onder de bezoekers wordt de bekeuring betaald en na wat knokpartijen op straat wordt het feest gewoon verder gevierd. Een goed begin van het nieuwe jaar. Begin 1981 krijgt de Maddogs te maken met navorderingen van de loonbelastingdienst en bedrijfsverening, die ontdekt hadden dat de afdrachten niet klopten. Het naheffings- en boetebedrag was vele duizenden guldens. Het bestuur van de Maddogs ging talloze malen in beroep en deze kwestie werd pas jaren later afgerond. In de eerste vergadering van het jaar merkt Piet Jochijms op dat aanstaande zomer de Maddogs 10 jaar bestaat en of er extra activiteiten worden gehouden. In februari heeft de gemeente een commissie in het leven geroepen die een plan gaan ontwerpen om het klooster te verbouwen. Geert Verbeet en Cor Zegers zijn vertegenwoordigers van de Maddogs in deze commissie. Na de carnaval gaat bij de Maddogs het consumptiebonnen-systeem in werking. Voortaan moeten bonnen van fl.5,00 worden gekocht en bestelde consumpties worden hierop afgestreept. Deze maatregel was bedoeld om fraude achter de bar te voorkomen. Het bonnen-systeem werkte eerst met bonnen van 50 dubbeltjes en later 20 kwartjes en is effectief gebleven tot eind jaren 80. In 1981 heerste er bij de Maddogs een muizenplaag. Met behulp van muizenvallen kunnen er in de wintermaanden 40 muizelijkjes worden geborgen. Later in dat jaar blijken er echter nog veel muizen te zijn waardoor de werkgroep “muizenvangen” onder leiding van P. Pennings in het leven wordt geroepen. Er wordt op grovere middelen overgestapt. Op grote schaal worden muizen verdronken in koffiepotten, gecremeerd in het tosti-apparaat en belaagd met stokken en messen.

Activiteiten:

Optredens van: Frank Boeijen Groep, Stealer, Willy Nilly, Powerplay, Need Of Well, Palace Flophouse.

* Fietsrace bij de Blokhut met als goede doel de brandweer.
* Discotheken, kampioenschappen tafelvoetbal, dammen etc.
* Muziekspecial van Rush, Info-avond over zeefdrukken.
* Frühshoppen met Sunny Boys.
* Kerstprogramma: discotheek, muziekfilmfestival, gouwe ouwe avond, goochelaar, LP-top-50-aller-tijden, gitaarrecital, rock and rollband Billy Wiggle & The Wigglers, oud op nieuwfeest.

1982

Begin 1982 is er een “Baalavond” in de Maddogs. Op deze avond kunnen bezoekers hun ongenoegen uiten over allerlei problemen bij de Maddogs. De volgende kwesties komen aan de orde: blowen, alcoholgebruik, verdwenen gezelligheid, grof kaarten, meer variatie in de muziekaciviteiten en de telkens kapotte verwarming. De consumptieprijs wordt verhoogd in januari. Pils gaat fl.1,25 kosten en frisdrank fl.1,00. De pers besteed weinig aandacht aan persberichten over Maddogs-activiteiten. Er wordt daarom een publiciteitscommissie opgericht, die meer posters gaan ophangen en er zijn plannen voor een eigen maddogskrant. Het eerste nummer van dit twee maandelijkse krantje verschijnt in maart 1982. In mei wordt er een brief naar de gemeente gestuurd met daarin een verzoek om elke avond tot 01:00 uur geopend te zijn. In maart 1983 wordt dit verzoek ingewilligd. In augustus wisselt de Maddogs van drankleverancier. Drankenhandel Nijmegen bezorgt voortaan de drank in plaats van Van Bernebeek. Het “Niet Te Pop” festival heeft dit jaar met een flink verlies gedraaid. Via het organiseren van allerlei activiteiten probeert men de schulden af te lossen. In het najaar krijgt het klein lokaal een facelift. Op het balkon komt een professionele zeefdruk-inventaris. De beneden-ruimte wordt ingericht als koffiecafe. De opening van het koffiecafe is op 14 november en wordt verricht door de heren Gosselink en Kranen van de gemeente Groesbeek. Later in die maand komen er ook wat ambtenaren van een ministerie uit Den Haag om te kijken hoe hun subsidie door de Maddogs is besteed.

Activiteiten:

Optredens van: Frank Boeijen Groep in de Blokhut, Haddog, Gajus, Faux Pas, De Rubbers, Cotton Brothers, Vitesse in de Blokhut en Vane en Agar Agar.

* Muziekspecials Rush, Led Zeppelin, Herman Brood en Neil Young.
* Kampioenschappen dammen, schaken, tafeltennis en kastje 24.
* Uitverkochte filmavond van Christiane F.
* Filmseizoen met V.J.V., cabaret Kees Bos.
* Disco-avonden, frühshoppen.
* Ciderfeest, cursus stijldansen.
* Kerstprogramma: Optredens van: Chase, Mix-up Band en Nix Prima, ruilbeurs, muziekfilmfestival, discotheek, LP-top-50-aller- tijden, dauwtrappen, cabaret Stobbelaarshow en oud op nieuwfeest.

1983

In 1983 verloopt de communicatie met de Maddogs een stuk beter. Er is een telefoon aangeschaft. Met pasen speelt de engelse band “Doris & The Dots” in de Blokhut. Na afloop van het concert klinkt massaal de kreet “Waldhoeren” vanuit het publiek waarop de band besluit een toegift te doen. In mei krijgt de Maddogs een nieuwe beheerder in de persoon van Cor Zegers, die daarmee Ton Hendriks, beheerder vanaf 1971, aflost. Deze maand gaat ook de sollicitatie-procedure van start die een W.V.M.-kracht voor de Maddogs moet gaan opleveren. Uit de kandidaten wordt Peter Pennings gekozen die in augustus begint. In juni is er weer nieuws over de belastingaanslag van 1978 en 1979. Deze bedraagt fl.10.000,00, een rede voor Sjaak van Bremen om bezwaarschriften te gaan schrijven. Een ander bezwaarschrift gaat naar de gemeente Groesbeek omdat deze geen toestemming verleent om tijdens de nieuwjaarsnacht tot 05:00 uur geopend te zijn. In augustus is de Maddogs ook een heuse trimgroep rijker. Vanuit het koffiecafe ontstaat trimgroep “’t Buikje” onder leiding van Henk Rikken. Dit jaar is er weer eens een feestdag voor de vrijwilligers. Er wordt gedronken bij de Heineken in Den Bosch, gegeten en gebowld bij Sint Walrick in Alverna, afgesloten met een braspartij op het pleintje achter de Maddogs. De gemeente wijst het bezwaarschrift van de Maddogs af en daardoor moet de Maddogs in de nieuwjaarsnacht om 02:00 uur sluiten. Samen met Full-house wordt er een kort geding aangespannen bij de Raad van State in Den Haag. Deze ouderwetse haagse hoppen zijn ons niet goed gezind en stellen de gemeente, onder aanvoering van burgemeester van Gils, in het gelijk. In september geeft de redactie van het Maddogskrantje de pijp aan Maarten. Intussen zijn er nieuwe vrijwilligers die een nieuw blad gaan maken. Hun naam voor het krantje is “Maddogs Journaal”. In verband met een mogelijke sloop van het Maddogsgebouw worden alternatieven locaties bekeken. Deze locaties worden afgewezen. De voorkeur van het algemeen bestuur gaat uit naar behoud van het huidige gebouw en onder bepaalde voorwaarden naar nieuwbouw in het dorpshuis. In 1983 treden er weinig bands op bij de Maddogs vanwege de belastingaanslag werd er bezuinigd op de post bands. In het kerstprogramma wordt aandacht besteed aan het 12 1/2-jarig jubileum van de Maddogs middels een receptie en een reünie. Verder zijn er in deze periode nog wat “extra activiteiten” opgenomen. Enkele bezoekers springen door de voordeurruit van burgemeester Van Gils en het straatnaambordje Houtlaan wordt veranderd in de Van Gils Weg. Sjaak en Willy gingen daarna een nachtelijk gesprek aan met het echtpaar Van Gils in pyjama om zich te excuseren voor het gedrag van de maddogsbezoekers.

Activiteiten:

Optredens van: Doris & The Dots en Nexus.

* Huisdisco, filmseizoen, discotheken, frühshoppen, spellenavond.
* Kampioenschappen poolbiljarten, vier-op-een-rij, rikken, tafelvoetbal en flipperen.
* Muziekspecials van Genesis, Grace Jones, Thin Lizzy, Blues Brothers, Stranglers en Kate Bush.
* Informatie-discussieavond over de Maddogs.
* Cabaret Mania en Kees Bos.
* Manifestatie “Doe Wat” voor Groesbeekse scholieren.
* Rommelmarkt, jaarlijkse fietsrace.
* Busreis landelijke demonstratie tegen kernwapens.
* Kerstprogramma: speelfilm, huisdisco, receptie 12 1/2-jarig bestaan en reünie, optredens van popgroep Beau Nasties, Nix Prima en Demon’s Eye, videoclip-avond, cabaret Soen, Maddogsquiz, LP-top- 50-aller-tijden, frühshoppen, discotheek Jump Up, spellenavond, filmfestival, gouwe ouwe avond en oud op nieuwfeest met Push In.

1984

Het oud op nieuwfeest verloopt rampzalig. Om 02:00 uur gaat de bar dicht en stopt Push In met de muziek. De bezoekers wordt geadviseerd om drank te hamsteren voor periode van drie uur. Minder bekende bezoekers besluiten om verder feest te gaan vieren in Nijmegen waardoor de politie op een dwaalspoor werd gezet. Zij dachten dat de Maddogs aan het afsluiten was. Het lange wachten tot 05:00 uur (horeca-bedrijven mogen om 05:00 uur weer geopend zijn), werd enkele bezoekers fataal. Er ontstonden flinke knokpartijen in de Maddogs, die buiten werden voortgezet waardoor de politie er alsnog achter kwam dat de Maddogs niet gesloten was. Dankzij deze knokpartijen, ruzies bij andere horeca-gelegenheden in Groesbeek en de rustig verlopen nieuwjaarsnacht in Nijmegen, kwam het gemeentebestuur tot de conclusie dat een sluitingstijd van 05:00 in de toekomst beter is. Op zaterdag veranderd het sluitingsuur. Voortaan wordt om 02:00 uur afgesloten. In de praktijk blijkt dit meestal later te worden omdat Cresj-bezoekers gezellig komen doorzakken. In het Maddogs Journaal komt de uitslag te staan over een muziekenquête. De enquête leert ons dat de gemiddelde maddogsbezoeker 1 x per maand een band wil zien op vrijdagavond, liefst in de stijl rock, heavy metal, new wave of blues. In dat zelfde krantje wordt ook melding gemaakt van voetbalverslagen van het maddogsteam. Vanwege de talloze gewonnen wisselbekers werd de nieuwe prijzenkast al snel te klein. In augustus krijgen bestuursleden een takenverzwaring omdat het arbeidscontract van de W.V.M.-kracht is beëindigd. In het archief is geen oktobernummer meer aanwezig van het Maddogs Journaal. De reden hiervoor is de verschijning van het roddelduo “Gossip & Twaddle”. Hun maandelijkse bijdrage aan het Maddogs Journaal doet de oplage verdubbelen. In de rondvraag van de AB-vergadering op 27 november wordt besloten om de consumptieprijs van pils en fris te verhogen naar respectievelijk fl.1,50 en fl.1,25. Tevens geeft men toestemming om op het podium een dartbord te hangen. Waarschijnlijk vormde dit bord de aanzet van dartsport bij de Maddogs.

Activiteiten:

Optredens van: Spellbinder, Blacksmith, Stitch in Time, Squits en Starving Heroes.

* Huisdisco, filmseizoen, gouwe ouwe avond.
* Kampioenschappen darts
* Muziekspecial Duran Duran.
* Jaarlijkse fietsrace
* Toneelgroep Tats, theater de Laatste Druppel, theater Zondagskinderen.
* Maddogs-voetbaltoernooi
* Kruisboogschieten, koffieconcert.
* Carnaval in de Blokhut
* Kerstprogramma: videoclip-avond, tafelvoetbal-kampioenschap, muziektheater Krach, optreden band Zip, Nix Prima, Agents Of Decay, LP-top-50-aller-tijden, muzieksession, filmfestival, gouwe ouwe avond en oud op nieuwfeest met Push In.

1985

In april wordt wegens gebrek aan belangstelling het koffiecafe gesloten. Positief nieuws uit deze maand is de plaatsing van een alarmsysteem om inbrekers te weren. In juli is er nieuws omtrent de verbouwing. De gemeenteraad reageert positief op ons plan om het huidige Maddogsgebouw te verbouwen. De filmgroep Maddogs / V.J.V. maakt bekend te stoppen met het filmseizoen vanwege grote concurrentie van videotheken en bioscopen. Was er in 1891 sprake van een muizenplaag, dit maal worden we geconfronteerd met een kattenplaag. Een moederpoes blijkt het leven te hebben gegeven aan vier jonge katjes in de kruipruimte onder het groot lokaal. Pogingen om de beestjes te vangen mislukken omdat ze zich niet mensvriendelijk opstellen. Het positieve van de kattenplaag is het ontbreken van muizen. Op 20 juli 1985 staat onverwachts op de bar een blokje kaas met een witte vlag. Anno 1996 is nog steeds niet bekend wie voor deze grap verantwoordelijk was. In augustus wordt er een advertentie in het Groesbeeks Weekblad geplaatst voor werving van barvrijwilligers omdat het steeds moeilijker wordt om de zaak te runnen met de huidige vrijwilligers. Met de aanschaf van cursusmateriaal gaf de Maddogs vrijwilligers de mogelijkheid om het horeca-diploma te halen. Hierop reageerde zes personen waarvan er vier slaagden. In augustus krijgt de Maddogs een nieuwe beheerder. Vanwege het behalen van het horeca-diploma en in het bezit zijn van middenstands-diploma mag Willy V. Cor Z. aflossen. Pogingen om Malle Jan, Linde, Hoeve en De Grote Siepkiosk via de andere cursisten over te nemen mislukken. In dezelfde maand wordt er ook een werkgroepje gevormd om 15 jaar maddogsgeschiedenis te reconstrueren. Helaas zetten ze geen letter op papier, wat wij wel erg jammer vinden. In december wordt in het AB melding gemaakt van een eigen gebouw voor de Maddogs met als bovenburen Fanfare Wilhelmina.

Activiteiten:

Optredens van: Prime Time, Dirty Old Men Blues Band, Joint Venture, Spellbinder, Parkway Avenue, Yell, Tjoen Up en Phobia.

* Kampioenschappen rikken, huisdisco, speelfilms, spelavond.
* Groesbeekse Diskjokkiekampioenschappen.
* Carnaval in de Blokhut.
* Muziekspecials van Japan, ZZ-Top, Led Zeppelin en Depeche Mode.
* Swingavond met radio Rataplan.
* Koffieconcert.
* Foto-video avond over geschiedenis Maddogs.
* Info-spel avond back gammon, computerspel avond.
* Jaarlijkse fietsrace.
* Voetbalwedstrijden op groot beeldscherm.
* Cursussen biermaken, computertechniek.
* Cabaret De Stobbelaarsshow.
* Info-avond Bahai, voordeurdelersregeling.
* Kerstprogramma: old-wave avond, muziekvideospecial, cabaret Hiaat Plagiaat, optredens van Jamback Affair en Agents of Decay, LP-top-50-aller-tijden, koffieconcert, new-wave avond, middeleeuwse avond en oud op nieuwfeest.

1986

De medewerkers van het Maddogs Journaal halen opgelucht adem. Na jarenlang drukwerk op de verfoeide stencilmachine, mogen er eindelijk krantjes gemaakt worden via een kopieermachine. De oude apparatuur wordt door Peter Pennings veilig opgeborgen omdat deze nuttig kan zijn voor Wereld Oorlog III. Het jaarlijkse voetbaltoernooi verhuist van toernooien op Germania- en Treffersvelden naar de sportvelden van de Groesbeekse Boys. In juli wordt er een nieuwe werkgroep opgericht. Deze heet “werkgroep verbouwing” en telt “die-hards” als Bert E., Willy V., Sjaak van B., Bert de V., Frank O. en Theo E.. In september beschikt de Maddogs voor het eerst in zijn bestaan over een Meerberg-stagiaire. Haar naam is Maria van den Brand en zij heeft het niet getroffen. Dat jaar kenmerkt zich voornamelijk door verbouw-vergaderingen. Enthousiaste sloopploegen zijn bezig met sloopwerkzaamheden in het Maddogsgebouw. In de Maddogs Journaals van 1986 verschijnt maandelijks een artikel ter promotie van de dartsport. Na later blijkt een gouden zet van de redactie. Door de vertraging in de bouwwerkzaamheden haken vele vrijwilligers af. Oude rotten zoals Bert de V., Petra H., Sjaak van B., Willy V., Bert E. en Toon de S. runnen de sloopkarweien aangevuld met zeer jeugdige vrijwilligers zoals John en Henk Rutten en William Spanjers. In oktober gaat er een smekende brief richting de gemeente. Maddogs wil alternatieve huisvesting wegens de vertraging in de verbouwing voor de periode tot medio 1987. Niemand kon toen vermoedden dat de uiteindelijke heropening pas in november 1988 zou zijn.

Activiteiten:

Optredens van: Crash, Provos und Cons, Montezuma, Agents of Decay, White Heat, Nix Prima, Tjoen Up, Innerspace en Idem Dito.

* Carnavals-avond, huisdisco, koffieconcert, video-seizoen.
* Muziekspecial Talking Heads, Kampioenschap darts.
* Voetbalspektakel, Duitse avond, Jongerendag.
* Jaarlijks voetbaltoernooi en fietsrace.
* Politieke avonden, Cursussen zeefdrukken en computertechniek.
* Cabaret Bouncing Bubblegum.
* Info-avond Tweede Kamer-verkiezingen.
* Kerstprogramma: muziekvideo-special, film, LP-top-50-aller-tijden, old-wave avond, koffieconcert, wild west avond, optreden van The Sprouts en Tuxedo Buck en oud op nieuwfeest met Push In.

1987

Dit jaar werd later als het improvisatiejaar, omdat van de oude Maddogslokalen geen gebruik meer kon worden gemaakt. Wel kreeg men de beschikking over een alternatieve locaties. Grote vergaderingen werden gehouden bij het V.E.V. aan de Van Ruysdaelweg, kleine vergaderingen in een gehuurde bouwkeet in de kloostertuin en zowaar nogwat activiteiten in een geïmproviseerd S.K.W.-lokaal. Volgens de vrijwilligers waren 1987 en 1988 de saaiste jaren van het maddogsbestaan. Er waren alleen langdradige vergaderingen over de verbouwing, geen activiteiten en daarmee gepaard een drastische daling in het aantal bezoekers. In maart kwam een controleur van de belastingdienst de boeken controleren. Deze boekenneuker legde de Maddogs een aanslag en boete op van fl.7.500,–, maar Maddogs zou Maddogs niet zijn zonder het verzenden van dikke pakketten bezwaarschriften. In april verschijnt er een bericht bij het Maddogsbestuur dat de aannemer van de Maddogsverbouwing failliet is. Deze mededeling houd in dat we nog langer in het hok zouden blijven zitten waar je voorzichtig moest lopen vanwege gaten in de vloer, een gehuurd toilethok voor dames (heren deden het tegen de muur in de tuin) en vervevlende gasbranders. In augustus volgt Karin Baars Maria van den Brand op als stagiaire van de Maddogs. In oktober krijgt de Maddogs bericht van het Koningin Julianafonds dat er fl.20.000,– beschikbaar wordt gesteld voor de inrichting van de nieuwe Maddogsakkomodatie.In november krijgt de Maddogs bericht dat er een nieuwe aannemer is gevonden voor de verbouwing. Vrijwilligers worden opgeroepen om graaf- en sloopwerkzaamheden een hernieuwde start te geven. Door de vele openingen in het Maddogsgebouw wordt deze een makkelijke prooi voor inbrekers. Alle enigzins bruikbare inventaris is dan ook spoedig verdwenen. Fred S. en Willy V. worden namens de Maddogs uitgenodigd voor een uitstapje bij de Heineken in Den Bosch. Zij worden in Nijmegen opgehaald door een luxe tourbus, mochten zuipen in de bierkelder en kregen een Indisch buffet in de eetzaal. Fred en Willy zouden Frank O. adviseren om te solliciteren als buschauffeur bij de O.A.D. omdat de chauffeur baalde van de dagelijkse reis naar de Heineken en de bijbehorende maaltijden. Het kerstprogramma wordt in twee gedeelten gesplitst. De kleinere activiteiten vinden plaats aan de Kloosterstraat en de grotere verhuizen naar de Blokhut. In december volgt nog een positief bericht. De toetsingscommissie van de belastingdienst stelt de Maddogs in het gelijk na het bestuderen van de bezwaarschriften. De definitieve aanslag kon wel genade vinden bij het Maddogsbestuur. Latere controleurs vonden de boekhouding telkens correct zodat we besloten om Nero en Hector in een asiel te plaatsen.

Activiteiten:

Optredens van: Nix Prima en Try Out in de Blokhut.

* Kampioenschappen flipperen, darts en mexicaantje.
* CD-avond, video-seizoen.
* Video Mask.
* Enquête onder 400 jongeren i.v.m. activiteitenaanbod van Maddogs.
* Muziekspecial van The Cure.
* Bierproef-avond, cocktail-avond.
* Kunstmarkt en jaarlijkse fietsrace.
* Swing-avond.
* Kerstprogramma: belgische avond, straatmuziek, 10 jaar LP-top-50- aller-tijden, dartkampioenschap, matinee met de Muppets, horror avond m.m.v. “de verschrikkelijke mendozi’s”, LP-top-50, ” platte peter en de wasberre-luitjes”, speelfilm Flodder, optreden What If? + Traumatic en oud op nieuwfeest met Push In.

1988

De gemeente begint met een goede start in 1988. Ze gaat wat doen aan jongerenbeleid. Marin Kolenbrander wordt jongerenwerkster en bij haar kon de Maddogs terecht voor allerlei advies. De verbouwplannen worden begin 1988 nog iets gewijzigd. Het klein lokaal wordt ook groot en zal uit twee klaslokalen bestaan door de tussenmuur grotendeels te slopen. Verder is het de bedoeling dat het aangebrachte balkon in het eerste klaslokaal wordt doorgetrokken naar het tweede klaslokaal. Op deze bovenruimten moet plek komen voor de zeefdrukgroep en kantoorruimte. Voor de inrichting van de maddogslocaliteiten wordt gebruik gemaakt van diensten van architect Harry Derks. In de zomer zijn maddogsvrijwilligers bezig met het vervangen van de vloeren in klein en groot lokaal. In de kruipruimte wordt van alles gevonden: een nestje levende poesjes (met de oogjes nog dicht) wordt opgehaald door de dierenambulance, twee mummies van volwassen katten, muizen- en vogelskeletten en enkele dartpijl. In juni beëindigd het dartteam Maddogs 1 haar eerste competitie optreden met een vijfde plaats in de tweede divisie A. Maddogs 2 kwam uit in een proefcompetitie voor nieuwe teams. Aanvankelijk was het de bedoeling om in september het nieuwe Maddogshome te openen met een daverend optreden van De Dijk. Door allerlei vertragingen bij de aannemer is met name het klein lokaal nog lang niet ingericht. In november wordt de Maddogs echt heropend met een reünie voor (oud)vrijwilligers en een open dag. Verloren gewaande bezoekers komen gestaag weer terug druppelen naar een blits ingericht jongerencentrum.

Activiteiten:

Optredens van: Double Fun, De Dijk, Routes, Phobia en Ten Balls.

* Knoest-avonden en swing-avonden.
* Maddogs Triatlon.
* Franse, schotse, australische en USA avond.
* Voetbaltoernooi, tafelvoetbaltoernooi en dartkampioenschap.
* Jaarlijkse fietsrace.
* Straatmuziek en hardrock avond.
* Video op groot scherm West Duitsland- Nederland.
* Open dag en reünie.
* Kerstprogramma: videofilm van opening Maddogs, optredens van Innerspace, H & M en Candy Dulfer & Funky Stuff, LP-top-50 + popquiz, radio decibel, tac-tics toernooi, flower power avond, duitse avond + bierquiz en oud op nieuwfeest.

1989

Het nieuwe jaar gaat goed van start met een optreden van de Russische band Televizor. In eigen land een beroemd fenomeen want daar spelen ze vaak in grote voetbalstadions. Begin 1989 zijn er een groot aantal mutaties in het dagelijks bestuur van de Maddogs. Enkele ervaren bestuursleden nemen afscheid en worden opgevolgd door jonkies als Wiebo K., Louis van D. en Mario V. Wij, de schrijvers van dit boekje, betreuren dit vooral vanwege het afscheid van Petra H. Vanaf deze tijd wordt er geen archief meer bijgehouden van verslagen in ordners en zijn we volledig afhankelijk van notities uit de Maddogs Journalen met de onhebbelijkheid dat sommige nummers nog steeds zijn uitverkocht. In januari wordt melding gemaakt van lokaalverboden voor twee lastige Maddogsbezoekers. Een stukje machtsvertoon waarvan in de toekomst nadrukkelijker gebruik wordt gemaakt. Met de komst van het nieuwe gebouw was er veel meer sprake van groepjesvorming onder de bezoekers dan voorheen. Helaas botsten deze groepjes wel eens met elkaar. Het onderwerp huisvesting is nog niet helemaal verleden tijd. Enkele ondeugdelijke problemen aan het gebouw worden bij de gemeente op tafel gegooid en ook de financieel afwikkeling laat nog een tijdje op zich wachten. In februari is er een carnavalsbal bij de Maddogs omdat de optocht door de Kloosterstraat pendelt. Het eerste halfjaar heeft de Maddogs problemen met het omgaan van nieuwbouw. Men weet niet goed om te gaan met een schoonheids- behandeling voor de nieuwe vloeren en de alarminstallatie ziet muisjes (nog steeds aanwezig) aan voor varkens en slaat telkens op tilt, wat niet in goede aarde viel bij de buurtbewoners. Ook onze eerste mannelijke stagiaire duikt op. Zijn naam is Olaf en hij slaapt regelmatig bij de stamgasten omdat hij vanwege de gezelligheid de laatste bus richting Nijmegen mist. In het aprilnummer van het Maddogs Journaal wordt melding gemaakt van Oranjeballen. Er is een start gemaakt met uitzenden van voetbalwedstrijden van Oranje op grootbeeldscherm. Van Basten zorgt voor een feestje door vlak voor tijd tegen de gelijkmaker te scoren tegen de Duitsers (W.K.-kwalificatie 1990). In de nazomer wordt het de bezoekers niet makkelijk gemaakt om de Maddogs te bereiken. De renovatie van de Kloosterstraat is hier debet aan. Theo E. en Willy V. klagen zich suf in de bestuursvergaderingen om meer medewerkers te krijgen voor het krantje. Een grote groep vrijwilligers zegt toe om te helpen maar maak deze belofte nooit waar en het zal niemand verbazen dat het Maddogs Journaal in april volgend jaar het loodje legt. In oktober 1991 starten enkele vrijwilligers met een nieuw blad dat de naam “Maddogs Meat” krijgt. Ook het jaarlijkse voetbaltoernooi verloopt niet vlotjes. Veel café-elftallen stoppen met voetbal en de toernooibezetting moet worden aangevuld met lagere elftallen van voetbalclubs. Met de dartteams gaat het een stuk beter. Er is een derde team opgericht en er wordt een importlijn geopend met Engeland om stukgegooide dartpijlen te vervangen. In november is er een vergader-dieptepunt. Slechts drie mensen vullen de presentielijst van het Algemeen Bestuur in. De volgende vergadering wordt een stuk beter bezocht maar dan moet er ook gestemd gaan worden voor een prijsverhoging van drank. De bestuurders zitten goed in de slappe was want de verhoging komt er. Een pilsje kost voortaan fl.1,75, frisdrank blijft op het oude niveau van fl.1,25. In het jaarlijkse kerstprogramma is dat jaar een bijzondere activiteit geprogameerd. De activiteitengroep is begonnen met een smartlappenavond wat in de loop der jaren steeds grootser wordt opgezet en uiteindelijk de bezoekersaantallen van oud op nieuw feesten zal overtreffen. Trouwe Maddogsgasten waren de eerste jaren de begeleidingsband bij deze smartlappenavonden. Zij traden op onder de naam Laika’s.

Activiteiten:

Optredens van; Televizor, Positron, The Image, Powerplay, Amazing Stroopwafels, The Blue Cowboy, Bij Voorbaat Dank, A Syntax Error, Mechoui Gang, Ekangi Bula, H & M on stage, The Routes, Constructor, The Duke, De Keng, Tröckener Kecks, Double Axe & the Caledonian Showexpress Band en Jivin’ Bunch.

* Swingavonden met gastdiskjokkies, grootbeeldvoetbalwedstrijden.
* Kampioenschappen knoesten, koppeldarts en 501-darts.
* Thema-avonden over Canada, Ierland, Scandinavië en Duitsland.
* Carnavalsspektakel, Werchterfuif, fietsraces en voetbaltoernooi.
* Gouwe-ouwe avond met Jos de Beijer en videoavonden.
* Groesbeeks Diskjokkiekampioenschap.
* Hypnoseshow en informatieavond m.m.v. Frans van Wil.
* 1 aprilgrap ” platte peter en de wasberre-luitjes” op video.
* Alternatieve discoshow met de Music Mix Machine.
* Discotheken New-In, Eureka, King Kong, Mascotte en Jump Up.
* Kerstprogramma: optreden van Red Shoes en Muskee, Dr. No en Rob

Langendam, Smartlappenavond, LP-top-50-aller-tijden, pop quiz, Cresj-night, theater Paap, Bull’s eye dartquiz en oud op nieuwfeest met Push In.

1990/1991

Zoals je hebt kunnen lezen in 1989 is er geen sprake meer van een archief en ook het Maddogs Journaal is opgedoekt. Verder maakten wij ook veelvuldig gebruik van de bewaarde krantenknipsels over de Maddogs. Nu blijkt pas goed hoe laks sommige mensen uit dat bestuur waren. Ook de ordner met krantenstukjes vertoont een zwart gat in de jaren 1990 en 1991. Zodoende zijn wij voor de informatievoorziening volledig afhankelijk van foto’s en het financieel- en activiteitenverslag van de penningmeester. Enkele gebeurtenissen staan nog in ons geheugen gegrift. Het jaarlijkse voetbaltoernooi beleeft zijn laatste editie op de velden van Groesbeekse Boys in 1990. In 1991 wordt begonnen met maandelijkse darttoernooien waarbij wordt gestreden om het Groesbeeks Dartskampioenschap. De eerste winnaar van de wisselbokaal is Wilfred Kaal. In deze jaren verandert het bezoekerspatroon gestaag. Oudere bezoekers en vrijwilligers zoeken ander uitgaansvertier en nieuwe jongeren nemen hun plaats in. Hierdoor zal in 1992 de samenstelling van het dagelijks bestuur danig veranderd worden. Van de oude garde blijft alleen Willy V. aan en krijgt de vorm van het huidige bestuur. Max Joosten was in deze periode een constante van factor in het maddogsgeheel. Hij zorgde ervoor dat ’s middags de Maddogs geopend was voor bezoekers die anders thuis zouden zitten. Op deze middagen kwam een vast gemêleerd gezelschap bijeen. In deze “middag-therapie” werden al je problemen besproken met Max als groepsleider. Max heeft dit gedaan totdat hij een eigen café startte in 1992.

In juni 1991 wordt aandacht geschonken aan het 20-jarig bestaan van de Maddogs. Het feestweekend bestaat uit een avond met optredens van Laika’s en Captain Gumbo. De tweede dag is er een reünie. Eind 1991 wagen we een van onze laatste pogingen onze bezoekers wat cultuur bij te brengen op het gebied van theater / cabaret. Hiervoor nodigen we de popdichter Willem Woelwater uit. De avond wordt een fiasco. Het publiek raakt onderling slaags. Ondanks pogingen het geruzie te overschreeuwen, geeft de popdichter het na de derde vechtpartij op. Cultuurbarbaren. In hetzelfde jaar wordt het groot lokaal 1 keer in de twee weken ’s middags gebruikt door de Handwerkclub. Jaarlijks is er dan een open dag van de handwerkclub waar men gebreide, gehaakte en gekantkloste spullen kan kopen. Ook voor bejaarden is daardoor de drempel om bij de Maddogs te komen lager geworden. Vandaag de dag maken zij nog dankbaar gebruik van onze locatie.

Eind 1991 besluit de Maddogs gebruik te maken van de ontwikkelingen in de automatiseringswereld. Er wordt gereageerd op een kerstactie om een “Apple-computer” te kopen. Enkele jaren later wordt deze al weer verkocht omdat software voor deze computer erg duur blijkt te zijn en we geen contacten hebben met “computerpiraten”. We schakelen dan over op computers met MS-Dos besturingen, die bovengenoemde problemen niet herbergen.

Activiteiten 1990:

Optredens van: Ce Page, New Entry, The Wopp, Case Appleface, Noi Band, Doctor’s Order, Dick v/t Kots, Millstreet Blues en Hi-Grip uit Zwitserland.

* Darttoernooien, huisdisco en voetbaltoernooi.
* Belgische-, franse-, hip-hop-, hardrock- en carnavals-avond.
* W.K.Quiz
* Jaarlijkse fietsrace.
* Hollandse bieravond, after kermisevening en oktoberfest.
* Kerstprogramma: optredens van Wet Blues Band en Point Blue, smartlappenavond, dartkoppeltoernooi, LP-top-50, discotheek Eureka, trivianttoernooi, videospektakel, bierspektakel en oud op nieuwfeest.

Activiteiten 1991:

Optredens van Rodi Dean, Cold Shot, Southern Blues Band, O & the Saints, Captain Gumbo, Laika’s, Point Blue, Wings of Steel, Akimbo, Roughhouse Blues Band, Pretty Picture en Gone to the Dogs.

* Maddogs dartkampioenschappen en darttoernooien.
* Slag om de arm spektakel.
* Kwis over Groesbeek en tafelvoetbalkampioenschap.
* Nederlandse-, cocktail/ barbeque-, werchteravond.
* Jaarlijkse fietsrace.
* Open dag handwerkclub.
* Reünie 20-jarig bestaan.
* Kerstprogramma: optredens van Stitch in Time en Sidekick, smartlappenavond, Willem Woelwater, CD-top-50, disco Richie, triviant toernooi, videospektakel, survivalavond, darttoernooi en oud op nieuwfeest.

1992

In het begin van het jaar ontvingen de omwonenden van de Maddogs een brief van de gemeente met als onderwerp “overlast jongerencentrum Maddogs”. Maddogs, politie en gemeente proberen in onderling overleg de overlast terug te dringen. Onder de maatregelen zoals, het beter naleven van de sluitingstijden en het plaatsen van geluidsbegrenzers, valt ook de isolatie van het pand waar deze zomer pas aan begonnen kan worden. In februari van dit jaar besluit het bestuur, voor het eerst in de Maddogsgeschiedenis, carnaval te vieren in het eigen Maddogshome in plaats van in de Blokhut. Wat een carnavalsfeest moest worden bleek al gauw een fiasco. Bezoekers die dag waren veelal onbekenden voor de Maddogs en zij maakten er een zooitje van. Na een poging de vloer in de fik te zetten, kreeg een van hen ruzie met zijn vriendin en sloeg zonder pardon een ruit in. Bloedend verliet hij de Maddogs, “zakte effe door” en werd vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na deze jofele feestdag was de Maddogs een paar jaar gesloten met de carnaval. Begin maart wordt door de gemeenteraad een voorstel behandeld met betrekking tot de subsidie voor de Maddogs. Tot dan toe gaat de subsidie-regeling volgens de nota ” Subsidiëring Sociaal Culturele Activiteiten”. De nieuwe subsidie is niet langer afhankelijk van educatieve activiteiten daar volgens het college van B & W, jongeren vandaag de dag daarvoor moeilijk te interesseren zijn. Dit was tegen die tijd al een understatement. Deze nieuwe regeling kwam uitgebreid in de krant met alle reacties vandien. Ten Doesschate beweerde dat de gemeente een café aan het sponsoren was waar vergrijsde dertig-plussers liters bier achterover sloegen. Vanuit de Slenk kwam de reactie dat wij onderdak zouden bieden aan vandalisten die met de carnaval de Slenk danig zouden hebben verbouwd, niet wetend dat wij met dezelfde gasten gelijkwaardige problemen hadden gehad. Als Maddogs konden wij deze onzin natuurlijk niet op ons laten zitten. Het bestuur stuurde een brief naar het Groesbeeks Weekblad voor de rubriek “uw mening” en om nog meer gal te kunnen spugen ook maar een onder de naam “werkgroep beheer de Watchdog”. In dit jaar ontstaat voor het eerst het idee een muziekfestival te houden. Omdat het niet te veel mag gaan kosten wordt gedacht aan beginnende bands die tegen onkostenvergoeding spelen. In eerste instantie wordt voor dit festival de naam Heuvelslag bedacht. Na veel vragen over waar en wanneer men kon gaan volleyballen werd de naam snel veranderd in het minder originele Paaspop. Paaspop werd opgezet in wedstrijdvorm en de band Septuagint wint dan ook een 1e succesvolle Paaspop waar ongeveer 400 bezoekers op af kwamen.

De Maddogs Meat veranderd in 1992 langzaam maar zeker van een info-blaadje naar een info-blaadje inclusief een hoop kwats, gein en geroddel. Er komen strips in, de kolom “Harry en Harriet” en het dropje van de maand. De nieuwe redactie wordt een stuk creatiever. In juni wordt de projector aangeschaft. Een hele investering maar voortaan kunnen alle voetbalwedstrijden en films op grootbeeldscherm worden vertoond. Drijvende kracht achter deze aanschaf was onze penningmeester die de projector behandelde als zijn “kindje”. Kwam de Maddogs in die tijd geld te kort, werden opmerkingen die begonnen met “Dan verkopen we toch gewoon……”, meteen door hem in de kiem gesmoord. Het grootbeeldscherm wordt vanaf die tijd veel gebruikt. Later zou het ook handig blijken om video-opname bij bijvoorbeeld Paaspop en de smartlappenavond door te sluizen naar het klein lokaal. Mensen die zich op die avonden niet meer in het groot lokaal konden wurmen konden op deze manier ook nog wat zien.

Naar aanleiding van een project om geld te verzamelen voor een goed doel was dit jaar de drankprijs een maand lang met een kwartje verhoogd. Er werd hiermee fl.500,00 gespaard voor een Groesbeekse actie om de familie van een asielzoeker over te laten komen. Omdat de bezoekers inmiddels al gewend waren aan deze prijsverhoging werd in september besloten de bierprijs van fl.2,00 aan te houden. Hiermee werd de Maddogs het goede doel. In november hadden we onze eerste en laatste paranormale avond. Deze avond vond plaats in het groot lokaal terwijl het klein lokaal normaal was geopend. Het was een druk bezochte avond maar door overlast uit het klein lokaal kon het medium niet goed in hogere sferen komen.

Activiteiten:

Optredens van: Once Upon A Dog, Sidekicks, Syringe, Powerplay, Tim Disney Band, The Breeze, Lung & Sustainer, Branded, Empire, Burning en Smirnoff & Twisted Truth.

* Voetbalwedstijden op grootbeeldscherm.
* Kampioenschappen darts en flipperen.
* Muziekspecials Queensryche en Guns ’n Roses.
* Jaarlijkse fietsrace en paaspop.
* Houseparty.
* Horror- en westernavond.
* Cocktailavond, werchteravond, flowerpoweravond, griekse avond, paranormale avond en nederpopavond.
* Kerstprogramma: werchteravond, CD-top-50, live radio-uitzending RAGO, smartlappenavond, trivianttoernooi, houseparty, optreden van Montana Red Dog, popkwis en oud op nieuwfeest.

1993

In de eerste vergadering wordt besloten om onze schattige hondjes op vinyl te zetten. De beestjes zitten best wel complex in elkaar en de drukresultaten zijn pas in juni 1994 op buik en rug te zien van een trotse vrijwilliger, die overigs een normaal postuur moet hebben om lang plezier van het shirtje te hebben. Dat was dus niks voor onze liefhebbers van Heineken, Amstel 1870 en suikerhoudende frisdrank. Een maand later introduceert de brouwerij cola light en zien we de vrijwilligers massaal op dit drankje overstappen. In maart gaat een Maddogs-delegatie aangevuld met een groot aantal Comm-bezoekers een anti-racisme activiteit bezoeken van jongerencentrum Malgre Tout uit Meeden. Medewerkers van dit jongerencentrum hebben we leren kennen op het Werchter-terras bij de schuur van Pit en Moeke. In het kerstprogramma van dat jaar komt een Groningse delegatie enkele activiteiten bijwonen van ons kerstprogramma. Naast deze gezellige bezoekers hadden we dat jaar ook veel last van minder leukebezoekers. Tweemaal moet het spiegelglas van de voordeur worden vernieuwd. Helemaal over de schreef gaan twee bezoekers die het halve klein lokaal aan gort slaan en daarnaast glasbedrijf Van Der Zee overuren laten maken. De laatste maal dat we moeten ingrijpen zijn er enkele lastige logeerders van het A.Z.C. Zij worden met zachte hand uit het Maddogs-gebouw geweerd waarop ze besloten hun krachten te gaan meten met de uitsmijters van de Hoeve. Het resultaat was drie Algerijnen met bloedwonden. De altijd goed bezochte fietsrace loopt dat jaar een flinke deuk op. De weersgoden zijn ons niet goed gezind. De discotheek en terrasjes zijn net opgebouwd als we worden getrakteerd op een urenlang durende stortvloed van hemelwater. In september siert een grote foto van een bij de Maddogs optredende band “Burn Out” de pagina’s van het Groesbeeks Weekblad. De muziekgroep vermoed dat de band goede contacten heeft met een medewerker van dat blad want de fotoruimte is groter dan een half jaar persberichten in dit blad. De activiteitengroep doet een geniale vondst in de vorm van bingo-avonden. Wat voor onmogelijk werd gehouden wordt een groot succes. Fanatiek zijn de bezoekers nummertje aan het wegkrassen waarbij iets te luidruchtige bezoekers termen als “ssstt en kop dicht” moeten slikken. Er zij ook nog wat bezoekers die, ditmaal in positieve zin, de Maddogs gaan verbouwen. Zij zijn uitgekeken op de verfkleuren van 1988 en willen extra opslagruimte in de vorm van balkons. De zachte kleuren (zalm, crème en beige) worden vervangen door paars, rood, zwart en rose. De dartteams van de Maddogs en de Comm kunnen er geen genoeg van krijgen. Na afloop van de reguliere Rivierenlandcompetitie gaan zij verder met een onderlinge Groesbeekse zomercompetitie. Het team Maddogs 1 wordt kampioen omdat Maddogs 3 wel geniet van de zomerrust. Een week voor de kermis gaan de vrijwilligers naar de provinvie Zeeland voor een welverdiend uitstapje. De fooienpot wordt gebruikt voor overnachtingen in een boerderij, een zeiltocht en een bezoek aan het reptielenmuseum in Vlissingen. Verder is er een levend strategospel waarin Sjaak een slecht verkenner te zijn. Hij raakt volledig het spoor bijster en na een zwerftocht door de bossen ziet Sjaak de straatlantaarns van het 10 km verdergelegen Renesse. De meest dorstige strategen (Kick, Willy & Ferry) staken de zoektocht en gaan terug naar de boerderij waar Sjaak arriveert per taxi. De andere zoekers worden opgehaald om het inmiddels zeer gekoelde bier te gaan nuttigen. Een dag later kunnen Janny en Wout de zee niet vinden en belandden via allerlei hindernissen op een vliegveld. John ziet de zee wel, voor het eerst in zijn leven.

De Maddogs heeft blijkbaar nog steeds last van muisjes getuige de ingezonden brief aan de rubriek “Maddy” in de Maddogs Meat (zie kopie ingezonden brief van Willy Mouse). We sluiten dit jaar met het bericht dat de Maddogs niet meer geopend zal zijn op zon- en maandagen. De barvrijwilligers op deze dagen worden ingeroosterd op de andere (wel geopende) dagen.

Activiteiten:

Optredens van: Marble Arch, Way Out, Desperate Daddies, Branded, Lies Damned Lies, Silly Walks, Septuagint, Burn Out, The Last Supper, Faun, Blue Meanies en Xipias Yipping.

* Dartkampioenschappen.
* Voetbalwedstrijden op grootbeeldscherm.
* Paaspop en jaarlijkse fietsrace.
* Jam session en videospecial hardrockbands.
* Werchter-, cocktail-, film-, en bingo-avond.
* Uitstapje vrijwilligers naar Zeeland.
* Vierkamp (darts, tafelvoetbal, dammen en flipperen).
* Kerstprogramma: CD-top-50, smartlappenavond, trivianttoernooi, houseparty, optredens van 9-2-5-Culture en Smirnof, jungleparty, bingoavond en oud op nieuwfeest.

1994

Dit jaar komt de Maddogs weer eens uitgebreid in de krant. Er is veel negatieve publiciteit en vooral in het Groesbeeks Weekblad komen we er slecht van af. In maart verschijnt in het Groesbeeks Weekblad een artikel met als grote kop “Groesbeek is absoluut geen drugkoerierspaleis” en met als kleinere kop ” Prick wil baldadige jeugd naar Maddogs”. De twee hebben niets met elkaar te maken en het artikel slaat dan ook als een tang op een varken. Hier moet weer wat worden rechtgezet en dus worden er twee brieven gestuurd voor plaatsing in de rubriek “uw mening”. Een ondertekend door het bestuur van de Maddogs en een door Harry en Harriet, de redactie van de Maddogs Meat en tevens bestuursleden. Ook van Jan Reinders kregen we in deze rubriek steun in zijn ingezonden brief “jongerenbeleid en toverzout”. In mei kreeg de winkeliersvereniging Groesbeek Centrum een briljant idee. Vlaggen in de lantaarnpalen zouden ons dorp moeten sieren vanwege de bevrijdingsherdenking en konden daarna gewoon blijven hangen. Door het hele dorp werden er vlaggen ontvreemd maar natuurlijk werd er in het Groesbeeks Weekblad een foto geplaatst van een lantaarnpaal naast de Maddogs waar geen vlaggetje meer in hing. Overigens had de grapjas die ze er uit had gehaald, de dag na het nemen van deze foto, ze weer teruggehangen. Buiten kunt u nog steeds genieten van dit initiatief van de winkeliersvereniging. De vlaggen hangen er nog steeds zij het met bescherming van een paar vervaarlijk uitziende pinnen die vlaggenjatters moeten weren.

Het hele jaar onderhoud de Maddogs contacten met gemeente en politie over het terugdringen van de overlast. De sluitingstijd wordt daardoor flink aangescherpt. De Maddogs moet exact om 02:00 uur gesloten zijn en de politie controleert de eerste weken dan ook streng. Het kan natuurlijk niet uitblijven dat we een keer over de schreef gaan. Vrijwilligers zijn gewend te sluiten wanneer het hen uitkomt en 02:00 uur blijft natuurlijk wel erg vroeg. De eerste keer doorzakken werd door de vingers gezien maar de tweede keer werden we bij burgemeester Prick op het matje geroepen en moesten we voor straf een week dicht. Dit kon natuurlijk niet uit de krant blijven. Gelukkig kwam het in de Gelderlander dus kwamen we er nog genadig van af. Overigens was 02:10 uur toen de politie ons de tweede keer betrapte, zaten er nog vijf man binnen en was de voordeur gesloten. Maar ja, wie stout is moet gestraft worden. Maatglas in het Groesbeeks Weekblad reageert gelukkig op een leuke manier op deze maddogsopvoeding.

In juli, augustus had de kloosterstraat vier weekenden lang het decor kunnen zijn voor een goede aflevering van ” Miami Vice”. Knokpartijen, vete’s en achtervolgingen met zwaar geschut wisselden zich af tussen de Maddogs en het Kloasterhuus. Het begon met een fikse verbouwing van het Kloasterhuus in een gevecht tussen uitsmijters en ander fors gebouwd volk waar zelfs de politie niet tussen durfde te springen. Het weekend daarop kwam bij de Maddogs tijdens de piratenavond de reactie van diegene die een lokaalverbod hadden gekregen na de vernieling van het klein lokaal. Een fikse knokpartij was het gevolg. Het Kloasterhuus kreeg daarna problemen met vier nijmegenaren die het interieur gedeeltelijk verbouwden. Toen deze het café verlieten werd de achtervolging ingezet. Gewapend met ijzeren staven kon je ze ’s nachts om het klooster en het kerkhof zien sluipen. De daders waren gevlogen en een bloedbad was voorkomen. Ter afsluiting werd het weekend daarna een jongen neergeslagen en gestoken op de parkeerplaats voor het klooster. Hier had de Maddogs trouwens niets mee te maken. Ja, veilig was het in die tijd niet in de kloosterstraat.

Na een in het water gevallen fietsrace in 1993 probeerden we het in 1994 nog een keer met een steprace bij de blokhut. Ook dit keer was het weer slecht en de opkomst bedroevend. Dit was de laatste keer dat de fiets/ steprace werd gehouden. In oktober komt de Maddogs weer in het nieuws doordat de gemeente de hulp inroept van het NIM (Nijmeegs Instituut voor Maatschappelijk werk) Zij moeten ideeën gaan aandragen om de overlast te beteugelen van rondslingerende jongeren. In het artikel wordt aangehaald dat de hulpverlener gedeeltelijk vanuit de Maddogs zou gaan opereren. Dat was even schrikken maar door de gemeente snel rechtgezet. De hulpverlener zou meer een jongerenwerker gaan worden gericht op de individuele jongeren en zou geen vaste plaats krijgen bij de Maddogs. Het college van B&W wil, na 23 jaar Maddogs, dat wij aantonen waarom wij verschillen van “het cafe om de hoek”. Dit in verband met de nieuwe hinderwet waardoor de Maddogs moet worden aangepast aan de geluidsnormen volgens de nieuwe milieu-eisen. Om de gemeente een goed beeld te geven van de Maddogs, besluit het bestuur om op deze vraag geen schriftelijk antwoord te schrijven in de vorm van twee A4’s. Het bestuur gaat aan de slag en in november verschijnt het rapport “Beleidsvisie Open Jongeren Centrum Maddogs”. Natuurlijk komt dit feit ook uitgebreid in de krant. Later naar aanleiding van het aanstellen van een jongerenwerker lezen wij zelfs in de krant;

” Groesbeekse raad trots op Maddogs”. Voordat er begonnen kan worden met een plan op te stellen wat er aan de Maddogs verbouwd en aangepast moet worden wil de gemeente dat wij een akoestisch onderzoek laten doen. Het akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd door Oranjewoudt en ligt al snel bij de gemeente op tafel. De verbouwing loopt in deze fase al vertraging op als de gemeente er geruime tijd later achterkomt dat ook de fanfare Wilhelmina een akoestisch onderzoek moet laten doen voor dat de verdere verbouwplannen kunnen worden bekeken.

Activiteiten:

Optredens van: Twisted Truth, Blue Moose, I Star Connection, Armand, ’t Hart, Karma, Brotherhood Foundation, De Zingende Fresia’s en Wildebeest.

* Voetbalwedstrijden op grootbeeldscherm.
* Darttoernooien en dartkampioenschappen.
* Flowerpower-, werchter-, piraten-, barbeque-, coctail-, disco- en bingo-avond.
* Unpluggedavond.
* Paaspopfestival.
* Steprace.
* Kerstprogramma: CD-top-50, smartlappenavond, trivianttoernooi, survivalavond, optreden van de S.R.V. Mannen, lingo, swingavond, filmavond en oud op nieuwfeest.

1995

“Maddogs en gemeente zijn de beste maatjes” is de kop van een artikel van het Groesbeeks Weekblad. De gemeente heeft het rapport “Beleidsvisie O.J.C. Maddogs” goed ontvangen en er volgen vergaderingen om het gebouw aan te passen voor de nieuwe milieu-wetgeving. Om de behoefte en wensen van jongeren te peilen houdt de Maddogs in maart een enquête onder jongeren van 15 tot en met 25 jaar. De enquêtes worden door vrijwilligers persoonlijk opgehaald om zoveel mogelijk respons te krijgen. Desondanks komen er maar 50 van de 260 enquêtes ingevuld terug. De jongeren in Berg en Dal en Heilig Landstichting voelen zich niet bij Groesbeek betrokken en er zijn veel jongeren om studieredenen niet meer in Groesbeek woonachtig. Het bestuur vindt de enquête door de slechte respons niet representatief. In mei verhuist de Maddogs. Althans volgens het Groesbeeks Weekblad zit de Maddogs in Overasselt. Misschien wilden ze ons weg hebben omdat we te veel entree heffen voor activiteiten. Zie krantenstukje “Metalavond bij Maddogs”. In februari wordt Frank Hazewinkel aangesteld als jongerenwerker. Frank bezoekt de Maddogs een paar keer en zit een vergadering voor tussen de jeugd en het bestuur. Een artikel in het Groesbeeks Weekblad doet geloven dat hiermee alle problemen zijn opgelost. In september gaan de Maddogsvrijwilligers naar de Ardennen. In mei was al gereserveerd voor een kanotocht. Door de droogte kon er in België alleen met de kano gekluund worden. Op naar Luxemburg waar het water hoog genoeg stond. Na een rit van 120 kilometer richting duitse grens kwamen we bedrogen uit. Het probleem was in het kort; wel water, wielerronde, brug afgesloten, onenigheid tussen twee gemeenten in Luxemburg en Duitsland, kano’s alleen in Duitsland het water in, kon niet over brug heen, resultaat stik maar met je kano’s en een bezoek aan de Middeleeuwse feesten in Vianden. Ook leuk. Verder zijn we naar het pretpark Telecoo geweest en stappen in Bastogne.

De ambtenaren zijn weer op hun best. De aangekondigde aanpassing van het Maddogshome wordt uitgesteld tot 1996?! In vorige jaren is al veel gesproken over muizenplagen. Frappant genoeg hebben we in dit jaar geen muis meer gesignaleerd. Wel is de Maddogs zeer geliefd bij de stagiaires van de Meerberg en Hoge School Nijmegen. Blijkbaar zijn we ideale voedingsbodem voor jongerenwerkers in spe.

Activiteiten:

Optredens van: Dog Tag, Four Piece Band, Groove Syndicate, Groovin’ Pict, Stentorian, Wicked Mystic, The Fabulous Grit & The Two Bit Texas Rangers, Aso, Smirnof, Slam Squad en JoJoMac Aspro.

* Voetbalwedstrijden op grootbeeldscherm.
* Dartkampioenschappen en toernooien.
* Bingoavonden.
* Carnavalsinstuif.
* Flowerpower-, casino, gangster-, werchter-, cocktail en film-avond.
* Paaspopfestival.
* Jamsessie en unpluggedavond.
* Computer spellenavond.
* Carribean Sunday.
* Schaaktoernooi.
* Kerstprogramma: flipperkampioenschap, CD-top-50, smartlappen avond, reggaeavond, chinese avond, optreden van Van Katoen, lingoavond, discoavond en oud op nieuwfeest.

1996

He he eindelijk zijn we belandt in het afsluitende jaar van 25 jaar maddogshistorie. Het toetsenbord van de computer wordt vreselijk vervloekt omdat diverse toetsen alleen met de nodige kracht nog in staat zijn de gewenste letters te produceren. De eerste maand levert ons nieuwe werkgroepen die zich gaan bezighouden met het jubileum- en festivalweekend. Zo is er sprake van een festivalgroep, reüniegroep en een werkgroep receptie. De activiteitengroep legt tijdelijk het werk neer en de muziekgroep organiseert dit jaar geen Paaspopfestival, maar een benefietfestival. Het dartteam Maddogs 1 wordt kampioen van de Rivierenland-competitie en verlengt daarmee het feestweekend. Op 23 juni mogen zij in een Amsterdam een poging gaan wagen om algeheel kampioen van Nederland te worden. De festivalgroep heeft uitstekend werk verricht. Neerlands grootse bierbrouwer wordt gestrikt om gratis de posters te maken. De druk- werkzaamheden verlopen niet vlotjes. Tegen de tijd dat de posters de deur uit moeten gaat de contactpersoon van de Heineken op vakantie. Vervolgens levert hij de ontwerpen te laat aan bij de drukkerij. De volgende misstap is van technische aard. Ons “Coreldrawformaat” poster moet worden overgezet naar “Apple formaat”. Op woensdag 12 juni volgt het verlossende telefoontje: “de posters zijn klaar”. Op de heenweg naar Arkel (bij Gorinchem) was de stemming nog opgetogen. We vonden de poster er nogal kaal uitzien wat wel klopte want de drukker was vergeten de logo’s van onze sponsors er op te zetten. De volgende dag werden ze ’s avonds per koerier gebracht en na het aanschouwen van Nederland-Zwitserland op het grootbeeldscherm kon de plakploeg uitrukken. Dinsdag 11 juni zit het nieuwe Groesbeeks Weekblad in de bus. We waren benieuwd hoe ons interview in de krant zou staan. Het viel weer eens grof tegen. Net als een week eerder toen we een artikel opstuurden met als kop “25-jarig bestaan Maddogs” dat door dit blad eigenhandig veranderd werd in de kop “De mooiste tijd was toch in die kelder”. Wij als schrijvers van dat artikel kunnen hier niet over meepraten omdat we toen respectievelijk op de lagere school en in de luiers zaten. De laatste editie was ook weer schrikken. Het artikel met de kop “Oude Maddogsgarde ziet toekomst somber in” en “De kids willen tegenwoordig alleen maar housen”, was zeer negatief. Wat een aankondiging voor een feest moest worden werd een verhaal alsof het einde van de Maddogs in zicht zou zijn. Brieven voor de rubriek “Uw mening” zijn in voorbereiding. Het Groesbeeks Weekblad wordt bedankt namens iedereen die de Maddogs een warm hart toedraagt.

Activiteiten:

Optredens van: Uranus, Patso en Coz of Def.

* Voetbalwedstrijden op grootbeeldscherm.
* Dartkampioenschappen en toernooien.

Er worden in dit jaar verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld een Bokbieren Bal, een Carnavalsinstuif en een Groesbeekse CD top 50. Ook wordt er op elke woensdag vanaf september spelavond gehouden. Twee keer per maand, op donderdag, wordt er film gekeken in het lokaal en zijn veel voetbalwedstrijden van het Nederlandse elftal te zien op groot scherm. Zo werden wedstrijden gekeken van onder andere het Nederlandse team in verschillende Europese toernooien en het Europese Kampioenschap in Engeland. Ook doet de Maddogs dit jaar weer mee met de dartkampioenschappen ‘Darts van de Rivierenland Dartbond’ en wel in de wintercompetitie met vijf teams en in de zomercompetitie met twee. Ook is er dat jaar het 25 jarige bestaan van de Maddogs wat groot gevierd wordt met verschillende bandjes en spellen. De Muziekgroep organiseerde in dit jaar ook weer verschillende muziekavonden met onder andere Out Cry, het Caféconcert ‘Schouten bij Nacht’ en Jamsessies. De dance groep zorgt een keer in de maand voor een dance anvond.Deze worden goed bezocht, maar er zijn ook mindere kanten met geluidsoverlast en rommel. Aanwezige werkgroepen zijn de dance groep, muziekgroep, spellen groep, film groep en natuurlijk het Algemeen Bestuur. Deze bestaat uit 14 mensen:Janny de Bruin, Peter Janssen, Martijn Schmiermann, Rob Pouwels, Wim Duret, Koja, Willy Vullings, Annemarie Driessen, Ralf Reinders, Wout Reinders, Sander, Daan Duret, Dick v.d. Werf en Neffe Duret. De werkgroepen en het AB vergaderen ongeveer een keer in de maand, en door het magere vrijwilligersbestand komen veel taken bij dezelfde vrijwilligers waardoor het werk intensief en erg moeilijk wordt. In het gebouw is op dat moment geen beheerder aanwezig, maar wordt er wel gesproken dat er later in het jaar misschien een nieuwe beheerder komt. Doordat er geen beheerder is, komen veel schoonmaaktaken bij de vrijwilligers te liggen bovenop alle taken die ze al hebben met de werkgroepen.

1997

Het instellen van een nieuwe beheerder is tot nu toe niet gelukt. Wel wordt er nu gesproken dat de beheerder een Melkertbaan bij de Maddogs kan krijgen, maar het is niet bekend of deze er ook is gekomen. Tot die tijd werken de vrijwilligers met een schoonmaakrooster tot ergernis van de een en laksheid van de ander. Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers blijft nog steeds een probleem waardoor gaten ontstaan in het barrooster en daardoor de Maddogs af en toe dicht zit omdat niemand achter de bar kan staat. Om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en meer jongeren in de Maddogs te krijgen, worden inloop avonden voor jongeren georganiseerd waarbij gekeken wordt wat de jongeren en de Maddogsvoor elkaar kunnen betekenen. Ook dit jaar zijn er weer verschillende werkgroepen in de Maddogs actief. Zo is er de spellengroep, filmgroep, themagroep, dance groep, muziekgroep en jam-groep. In dat jaar sterft de spellengroep een zachte dood. De spellen die in de smaak vielen, worden vanaf dan overgeheveld naar het Kerstprogramma. De muziekgroep probeert vanaf 1997 een keer in de maand een muziekavond te houden en in dit jaar kwamen onder andere Out Cry, Frank Antonie, Sativa en Danny Hewitt optreden. Het vrijwilligersuitje wordt dit jaar gevierd door naar Walibi Flevoland te gaan. Verder wordt er een Klooster Vierkamp door Maddogs en Loos Alarm georganiseerd. Hierin kwamen voor: boomstam zagen, steprace, kruiwagenrace en krattenstapelen. Verder is Oud op Nieuw gevierd en is er weer de Smartlappen avond in december. Ralf Reinders is deel gaan nemen in de gemeentelijke stuurgroep Integraal Jongerenbeleid. Hierin zitten politie, NIM en GGD. In het AB zijn mensen weg gegaan en erbij gekomen waardoor het AB bestaat uit: Brigitte Driessen, Willy Vullings, Martijn Schmiermann, Wim Duret, Dick v.d. Werf, Ralf Reinders, Annemarie Driessen, Peter Janssen, Harmjan Olthoff, John Rutten, Neffe Duret, Rob Pouwels en Sander v.d. Loo.

1998

Er is een beheerder, Rob Derks. Verder is er een toekomstvisie opgesteld voor de gemeente voor het aantrekken van meer jongeren. Duidelijk is dat hier nog geen echt beleid voor is gevormd. Verder verzorgt de gemeente een kleine verbouwing met betrekking tot de brandveiligheid van het pand en onder andere de volgende dingen worden gedaan: Het plafond in het grote lokaal is vervangen, er zijn roosters geplaatst voor ventilatie, de elektriciteit is vervangen, asbest is verwijderd en er is reparatie gepleegd aan de kozijnen om geluidsoverlast tegen te gaan. Er wordt voor het eerst achter de bar gewerkt met een bar-logboek om bijzonderheden in op te schrijven en de Maddogs heeft voor het eerst een site: www.maddogs.base.org. Het Ab is vervangen voor het Dagelijks bestuur en bestaat uit: Ralf Reinders, Sander van de Loo, Wout Reinders, Tiny, Maurice, Rob Pouwels en Harmjan Olthoff. Er wordt gesproken over een nieuwe ingang bij het groot lokaal in de toekomst met een garderobe en een toiletgroep. De werkgroepen in dit jaar zijn: dance groep, muziekgroep, filmgroep, activiteitengroep, dartgroep, vrijwilligersgroep, pr groep en Maddogs Meat (krantje). Doordat alle notulen, Maddogs Meat’s en andere stukken nog met de post worden rondgebracht zijn er veel postzegels nodig (niet iedereen had toen e-mail :p). Ook is er weer een vrijwilligersuitje georganiseerd. Dit keer is het een weekend naar een kampeerboerderij in Groningen. Activiteiten die georganiseerd worden zijn onder andere: tafelvoetbaltoernooi, filmavonden, draaien maar, grote schoonmaak en een vierkamp. De muziekgroep zit ook niet stil en Jazzed Kiddin’, Scape Goat en Dimension 7 spelen in de Maddogs en wordt Paaspop gehouden. De verwarming is kapot, en daarvoor moeten mensen de kruipruimte in. Dit kan alleen niet omdat er geen luiken zijn waardoor je de kruipruimte in kunt. Deze moeten eerst gemaakt worden voordat de verwarming gerepareerd kan worden. Ook gaat veel drank over de datum door het slecht bijvullen van de koeling waardoor oude kratten achterin of onderop blijven staan.

1999

Internet wordt in de Maddogs aangelegd en is eigenlijk alleen bedoeld om e-mail te checken en persberichten te versturen. Verder wordt er gesproken om de vergaderingen van het DB en de verschillende werkgroepen (bargroep, schoonmaakgroep, muziekgroep, activiteitengroep en pr groep) te scheiden, waardoor de vergaderingen korter worden. Deze werden tegelijkertijd gedaan aangezien de leden van verschillende groepen ook in het DB zaten. Er zijn nog steeds erg weinig vrijwilligers, en nieuwe vrijwilligers komen er niet bij. Voorgesteld wordt om Mari (jongerenwerker) meer mensen binnen te laten krijgen door hier zelf activiteiten te organiseren in de Maddogs. De verbouwing van de Maddogs staat op losse schroeven omdat het centrumplan nog niet compleet is. Daardoor wordt de verbouwing uitgesteld met de kans dat deze helemaal niet door gaat of in een kleinere vorm. Verder wordt de grote zaal verhuurd voor verschillende feesten en partijen. De Maddogs wil daarom de zaal inzetten voor meer commerciële doeleinden, maar of dit gelukt is … Een deel van de vrijwilligers doet voor het eerst mee in de Groesbeekse Carnavalsoptocht als loopgroep met CV de centrale verwarring. Activiteiten die georganiseerd worden zijn onder andere Smartlappen, oud en nieuw, mexxen, darten, karaoke – cocktail avond, tafelvoetbaltoernooi, bingo, speurtocht, wiet oogst feest, bbq en Hutspop. Verder vind de activiteitengroep dat het raddraaien en happy hour terug moet komen in de Maddogs. De bandjes Smirnoff, Alles, Sella Fie & Layered Beat treden in de Maddogs op. Door verschillende bestuursleden worden fietsen in het Zwembad gezet (ruimte voor de spullen van bands) zodat ze niet buiten in de regen, sneeuw of zon hoeven te staan. Dit is niet de bedoeling van het Zwembad, voor de Maddogs staat een fietsenrek.

2000

Dit is een jaar waar niet veel over te vinden is in de archieven. De Maddogs kampt dit jaar met een tegenslag in de financiën, doordat er geld verdwijnt uit de kassa… Gelukkig wordt de dader gepakt en komt het daarna ook niet meer voor. Ook wordt er dit jaar een advertentie geplaatst voor de zogenaamde Melkertbaan voor het verkrijgen van een beheerder. Het beheer in de Maddogs blijft een structureel aandachtspunt. Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers blijft een must, en ook moeilijk te realiseren. De Maddogs begint qua vrijwilligers hier nu ook te kampen met een generatiekloof; de meeste vrijwilligers zijn al ‘op leeftijd’, maar de jongere aanwas blijft uit ondanks actieve pogingen tot werving. De activiteiten in de Maddogs blijven gewoon doorgaan. Bij oud en nieuw wordt er bijvoorbeeld een loterij gehouden, en de deuren sluiten om vijf uur…

2001

Dit jaar is er een nieuwe jongerenwerker, Cees, die voor het eerst bij een vergadering is van het bestuur om het reilen en zeilen van de Maddogs te leren kennen en eventueel te ondersteunen. Hij gaat ook na of jongeren vanuit de doelgroep ook interesse hebben om activiteiten bij de Maddogs te organiseren. De Maddogs hoopt hieruit ook vrijwilligers aan te trekken. Gelukkig raakt het barrooster van de Maddogs steeds meer gevuld, waardoor er bijna geen gaten meer zijn. Dit betekend dat de Maddogs vrijwel alle avonden open kan zijn. C.V. Centrale Verwarring loopt dit jaar weer mee in de optocht van het Keulen van Gelderland. De Maddogs organiseerd een open podium, dit was erg leuk en een succes. Ook wordt de Smartlappenavond georganiseerd. De bedoeling van deze avond is dat mensen een smartlap instuderen en samen met de huisband live ten gehore brengen in de Maddogs. Helaas heeft deze activiteit nog niet voldoende publiciteit gehad en er wordt meegenomen dat hier volgend jaar nog harder aan gewerkt moet worden. De verjaardag van de Maddogs (30 jaar inmiddels!) wordt groots gevierd door een bandjesavond met o.a. Alles, JaWaNou Pozzie en Mindless.

2002

Vanaf dit jaar komen er wat meer problemen met de gemeente. De gemeente wil namelijk dat er een overkoepelend bestuur komt waardoor het bestaande bestuur een adviserende rol zou krijgen. De Maddogs wil dit uiteraard niet, maar bied het gebouw wel aan voor activiteiten van jongerenwerk. Ook wordt er nu wat concreter gesproken over de op handen zijnde verbouwing van de binnen- en buitenkant van het pand. Vooralsnog blijft het bij praten… Eindelijk krijgt de Maddogs voor 20 uur per week een beheerder aangesteld. Hier waren we uiteraard erg blij mee omdat er nu verschillende taken niet meer uitgevoerd hoefden te worden door vrijwilligers. WC’s schoonmaken bleef echter wel een taak voor de vrijwilligers (helaas…). De pr voor de Maddogs komt wat beter van de grond door drukwerk bij een drukker te laten doen voor de posters. Daarvoor werd alles zelf uitgeprint door de vrijwilligers. Ook is de Maddogs actiever geworden in het aanschrijven van fondsen om zo sponsorgeld te krijgen voor het organiseren van verschillende activiteiten. Vanaf dit jaar is er een pooltafel en flipperkast in de Maddogs te vinden. De pooltafel is nog steeds aanwezig en wordt veel gebruikt. De flipperkast is inmiddels vervangen door een photoplay apparaat. Voor de eerste keer wordt dit jaar de Groesbeekse Muziekzondag georganiseerd met medewerking van verschillende kroegen en uiteraard de Maddogs. Dit is een groot succes! Er worden allerlei spellenavonden georganiseerd met onder andere Hollandse spellen, darts, bingo, pool- en voetbal avonden, enzovoort. Helaas hebben we geen informatie over verdere activiteiten en bandjes die gespeeld hebben dit jaar. Het vrijwilligersuitje gaat dit jaar naar Drenthe en was weer hartstikke gezellig.

2003

In 2003 verschijnen de eerste krantenartikelen betreffende overlast van de Maddogs. Dit gaat voornamelijk over het geluid wat uit het gebouw van de Maddogs ‘lekt’. Na lang gesproken te hebben over verbouwing van de Maddogs, koerst wethouder Marsman nu af op een nieuwbouw / verhuizing. De kosten voor de verbouwing zouden hoger uitvallen dan de kosten voor nieuwbouw / verhuizing. De beoogde nieuwe locatie zou Amigo moeten worden. Deze keuze stuit op veel verbazing en onbegrip bij vrijwilligers en bestuur. Ook dit jaar is de Maddogs weer druk bezig met het werven van vrijwilligers. Dit is al een aantal jaar het probleem, en lijkt maar niet te verdwijnen. Verder waren er in deze tijd geen vastgestelde openingstijden waardoor soms tot in de vroege uurtjes werd doorgegaan. Dit was altijd erg gezellig, maar niet bevorderlijk voor een goede buurtrelatie… Dit werd op de spits gedreven tijdens het Kerstprogramma toen de Maddogs moest sluiten na veel geluidsoverlast tijdens de Skihut-avond. Het bestuur moest in gesprek met de burgemeester om er voor te zorgen dat de volgende activiteit (Smartlappenavond) door kon gaan. Gelukkig is dit wel gelukt! We hebben helaas niet veel in de archieven kunnen vinden over de activiteiten en muziekavonden van dit jaar. Maar in elk geval waren er: cocktailavond, Smartlappenavond met TicoTico Discoshow, Kerstprogramma en vrijwilligersuitje. Ook was er een muziekavond met Black Bottle Riot, Alter Ego X en Temporary.

2004

Dit jaar is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de politiek versus de Maddogs. Wat er met de Maddogs gebeurd moest worden werd door de gemeenteraad constant teruggespeeld naar het College van B&W, waardoor er niets gebeurde. De opties voor de Maddogs werden uiteindelijk: ? Nieuwbouw met aparte zalen voor de Maddogs en Wilhelmina, ? Nieuwbouw met een zaal waarbij de ruimte gedeeld moest worden, ? Verbouwing van het pand. Tijdens dit politieke getouwtrek, had een bepaald raadslid (nee we noemen geen namen :p) zeer straffe uitspraken waarbij het bestuur van de Maddogs werd beschuldigd van intimidatie. Zijn bronnen waren volgens hem buurtbewoners. De toenmalige voorzitter Martijn Schmierman had hier slapeloze nachten van en het bestuur heeft overwogen een kort geding aan te spannen tegen het raadslid omwille van laster. Dit is uiteindelijk niet gebeurd vanwege de onschendbaarheid van raadsleden tijdens de raadsvergadering. Vanwege deze toestanden besloot de Maddogs C.V. Centrale Verwarring nieuw leven in te blazen en mee te doen met de grote optocht in het dorp. Dit was zeer geslaagd. Na vermindering van de overlast en het duidelijk actie voeren heeft de gemeenteraad besloten uiteindelijk toch te kiezen voor verbouwing van het pand. Wederom in dit jaar hebben we weinig terug kunnen vinden over de activiteiten en muziekavonden. In januari werd er een thema-avond georganiseerd over jongeren in Groesbeek. Onderwerpen die langs kwamen waren: alcohol en drugs, overlast en tolerantie, een plek voor jongeren en de toekomst. Ook deed de Maddogs mee aan de Groesbeekse Muziekzondag, was er een open podium en Smartverscheurend Hard. Het vrijwilligersuitje ging dit jaar naar België, naar het plaatsje De Pinte.

2005

Vanaf dit jaar werd eindelijk het vrijwilligersbestand groter en jonger waardoor de taken beter verdeeld werden. Bestaande werkgroepen waren: de activiteitencommissie en de muziekgroep. Dit jaar werd er eindelijk een start gemaakt met de verbouwing van het pand. Dit betekende gedurende een lange periode buiten naar het toilet in een Dixie. Klam toiletpapier en een koude kont… Maar na veel werk was de verbouwing klaar en geheel naar wens. Door de plaatsing van nieuwe ramen en deuren, was geluidsoverlast nu definitief verleden tijd. Helaas bleek achteraf dat onze ingang aan de zijde van de Mallemolen niet gebruikt kon worden, vanwege grote geluidsoverlast bij het openen en sluiten van de deur bij bandjesavonden. Hierdoor heeft ons nieuw loket nooit de functie gekregen die het had moeten hebben. Dit jaar waren er in het najaar en de winter minder activiteiten vanwege de verbouwing. In april trad Pink Noise op en dit was een super drukke en gezellige avond. Verder werd er weer meegedaan met de Groesbeekse Muziekzondag met medewerking van Regroove en Jone. Ook werd er dit jaar voor het eerst de Kroegenpopquiz georganiseerd. Deze quiz was erop gericht de muziekkennis te testen van verschillende cafés en gelegenheden uit Groesbeek. Deelnemers waren: Binnen, de Comm, Loos Alarm, Red House, Maddogs en de Post. Uiteindelijk ging het team van de Comm er met de prijs vandoor. Het normale Kerstprogramma werd kleiner uitgevoerd dan normaal, waardoor ook de Smartlappenavond niet georganiseerd werd.

2006

Na de grote verbouwing, schenkt de Rabobank een geluidsinstallatie (te weten een 2400 Watt EV installatie) aan de Maddogs. Daarmee waren de vrijwilligers natuurlijk superblij, nu konden er meer bandjes avonden gehouden worden met beter geluid. Verder is de Maddogs in gesprek met de gemeente over de toekomstvisie van het jongerenbeleid in Groesbeek. De mening van de politiek en de Maddogs verschilt, de Maddogs wil namelijk een zelfstandige stichting blijven en daardoor een eigen beleid voeren. Een van de regels die de gemeente stelt is dat de maximale leeftijd 25 jaar moet zijn. Dat zou voor de Maddogs betekenen dat er veel vrijwilligers moeten stoppen waardoor kennis en ervaring verloren gaat. Verder is dit jaar de Maddogs, samen met het SWG en de gemeente, druk bezig om een activiteitenprogramma op te zetten voor de jongeren in Groesbeek. Het doel is om hiermee meer jongeren de Maddogs in te trekken en zo hangjongeren van de straat te halen. Activiteiten in 2006 waren onder andere de heropening van de Maddogs, Kroegenpopquiz, Groesrock, Muziekzondag en het Kerstprogramma. De Smartlappenavond werd dit jaar ook weer georganiseert met als thema Andre Hazes omdat deze dat jaar overleden was. Ook werd oud op nieuw natuurlijk ook gevierd. Hoe laat / vroeg de laatste gast weg ging is niet bekend…

2007

Voortaan is de Maddogs ook op donderdag- en vrijdagmiddag geopend door mensen van het SGW om activiteiten te organiseren voor jongeren zoals darttoernooien, mexx kampioenschappen en andere spellen en toernooien. Helaas worden deze middagen niet goed bezocht doordat deze niet geadverteerd zijn. Verder komt er in de Maddogs een JIP (jongeren informatie punt) en komt er meer aandacht voor de house en trance cultuur. De Maddogs bestaat dit jaar 36 jaar en dat wordt gevierd met een cocktailparty. Hiervoor wordt drank die in de Maddogs rondslingert (en natuurlijk nieuw gekochte drank) voor gebruikt en speciaal worden rietjes, plastic glazen en siroop aangeschaft. Verder zijn er dit jaar erg veel bandjes avonden en activiteiten waardoor de verschillende groepen af en toe in elkaars vaarwater zitten. Na wat gemopper en gevloek wordt er een kalender in de keuken opgehangen waarbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt. Probleem opgelost! Bandjes: Cypher, Mindless, Libithum, Obeah, Sushe, Lemon & Black Magic, Damn Noisy Kids, A Day Off, The Bips, Gino’s Eyeball, Zombiegroove, De Staat, Intero, Anavarin, Club Soda, Victimizer, To Hell Fest, Nirika, The Skin Committee, Projekt Klone, Blend, Regroove, Monsters of Maddogs, Pink Noise, Night of the Apocalypse, Powerslave en Thornus. Activiteiten: Cocktailavond, Kroegenpopquiz, Pakjes dobbelen, Kerstprogramma, Elvis Tribute Night en Faute Kroegentocht.

2008

Sinds anderhalf jaar heeft de Maddogs beheerder John Egbers in dienst voor het beheren van het pand. Door hem zijn heel wat klussen (grote en kleine) gedaan waardoor het gebouw in goede conditie blijft. Verder is ook het contact met de buurt een heel stuk verbeterd en zijn klachten over geluidsoverlast bijna helemaal van de baan. Helaas moest hij ons dit jaar verlaten omdat zijn contract niet wordt verlengt vanuit de gemeente. Er wordt in de Maddogs een open dag georganiseerd voor iedereen die wil komen om de Maddogs in een beter licht te zetten. Het staat namelijk nog steeds bekend als een drugshol, terwijl dat helemaal niet het geval is. De avond wordt goed bezocht en van een succes mag gesproken worden. Voor het eerst sinds lange tijd wordt er weer een dancenight georganiseerd in de Maddogs waarbij muziek van alle categorieën en tijden gedraaid wordt. Door de hulp van DJ’s en de bezoekers wordt het een gezellig feestje. Het EK voetbal was dit jaar aan de beurt en na wat overleg tussen verschillende vrijwilligers worden de wedstrijden van het Nederlands elftal op groot scherm vertoont in het grote lokaal. Tijdens een van de laatste wedstrijden van het NL team was ook het uitje van de Maddogs gepland. Dit jaar werd het een dagje uit naar het pretpark Walibi World. Na een dag vol achtbanen, atracties, eten en drank moest de Maddogs snel worden omgebouwd tot een heus Oranjehonk zodat de wedstrijd gekeken kon worden. Doordat iedereen er was, was dit zo gebeurt en onder het genot van een drankje zagen we Nederland winnen van Duitsland! Bandjes: To Hell Fest III, Black Bottle Riot, Alter Ego X, Temporary, Punkavond, Panoptikon, Severe Outburst, Blooddrenched, Groesrock, To Hell Fest IV, Schuurfeest, Barbarella, Dead Man Running en Taxidermist. Activiteiten: Ei-avond, Muziekquiz, Halloweenspooktocht, Pakjes dobbelen, Kerstprogramma, Smartlappenavond, Oud en nieuw, tafelvoetbaltoernooi, thema avond.

2009

Vanaf dit jaar is er een nieuwe voorzitter bij de Maddogs, namelijk Daan Schuitmaker. Hij neemt het stokje over van Hendrik van Hanswijk. Ook het vrijwilligersbestand krijgt ook steeds meer nieuwe (en jonge) gezichten erbij waardoor het barrooster compleet gevuld is en meer activiteiten makkelijker georganiseerd kunnen worden. Dit is te zien aan de nieuwe activiteiten bij de Maddogs. Zoals dat er een fotospeurtocht werd georganiseerd door de activiteitencommissie waaraan verschillende groepen meededen. Ook werd voor het eerst de Film en Tv quiz georganiseerd in navolging van de inmiddels succesvolle Muziekquiz. Verder verleent de Maddogs zijn medewerking aan het Tranendal tussen de heuvels, waarbij verschillende smartlappenkoren verschillende plekken in Groesbeek aandeden. Voor het eerst sinds lange tijd werd er weer een karaoke avond georganiseerd die erg in de smaak viel. Dit jaar deden twee oud-vrijwilligers van de Maddogs (Hendrik van Hanswijk en Liewe van Kampen) mee met de Mongol Rally in hun 2CV (beter bekend als: Eend). Hiermee reden ze van Engeland naar Mongolië om geld in te zamelen voor goede doelen. Om hen op weg te helpen is in de Maddogs een benefietavond georganiseerd waarmee een leuk bedrag werd opgehaald. Bandjes: To Hell Fest V, Punkavond, Groesrock, Mongol Rally Benefiet, Rock 2 da Bone, Those Guys, Drive by Riot, Damn Noisy Kids, Dei Mortis, Virulentus, Wykked Wytch, Carach Angern, Obeah, Scar7, Handicapped Terror, Groesbeekse Muziekzondag, Temporary, Alles, Operation Irie, To Hell Fest VI. Activiteiten: Foto speurtocht, Tv en Filmquiz, Zomerbingo, Vrijwilligersuitje (naar Zeeland deze keer), Faute Kroegentocht, Pakjes dobbelen, Kerstprogramma, Weerwolven van Wakkerdam (zombiestyle), Halloweenspooktocht.

2010

Door de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar is het onderwerp ‘Maddogs’ weer op de agenda van veel politici gekomen. In antwoord daarop heeft de Maddogs een debatavond georganiseerd en alle partijen uitgenodigd om te praten over jeugd en jongeren in Groesbeek. Deze avond was goed bezocht door zowel aanhang van de partijen als ook jongeren uit de Maddogs. Een ding is zeker, de Maddogs doet nog steeds veel politieke stof opwaaien. Een van onze vrijwilligers, Petra Heijnen, is hierna raadslid geworden in navolging van Martijn Schmierman (oud-vrijwilliger en -voorzitter). Een vervelend gevolg hiervan is dat de gemeente haar beleid inzage Maddogs weer scherper wil stellen, en vele gesprekken volgen met het bestuur. Dit jaar werd voor het eerst een Schlageravond georganiseerd ter vervanging van de Smartlappenavond. Deze avond kon niet meer georganiseerd worden door het verdwijnen van contacten, maar de activiteitencommissie heeft haar best gedaan voor een goed alternatief. Een groot gedeelte van de Maddogsvrijwilligers was in halverwege mei ongekend sportief. Ze namen deel aan het zaalvoetbaltoernooi dat georganiseerd werd door het SWG met twee teams. Uiteindelijk ging de Maddogs met veel prijzen naar huis, waaronder die voor sportiefste speler, sympathiekste speler, beste kopbal en de vijfde en zesde plaats in het eindklassement. Bandjes: Drive by Riot, Maniac Forces, Intero, Graven Image, Rock 2 da Bone II, Fanny May, Mozart Hip-Guy, Phoenix Part, Bulimic Zombie Choir, Punk avond, Hammer of Justice, To Hell Fest VII. Activiteiten: Weerwolven van Wakkerdam, Film en Tv quiz, Zomerbingo, Vrijwilligersuitje (Movie World), Muziekquiz, Muziekquiz, Halloweenspooktocht, Faute Kroegentocht, Pakjesdobbelen, Kerstprogramma, Beach Party, Karaoke, Tranendal tussen de Heuvels, Groesbeekse Muziekzondag.

2011

En nu zijn we bij het laatste jaar van dit Jubileumboekje aangekomen! Het bestuur en de gemeente zijn op dit moment nog in onderhandeling over de toekomst van de Maddogs. Wij zien het rooskleurig in en vertrouwen op de goede afloop. De werkgroepen draaien goed en organiseren ook dit jaar weer veel activiteiten. Nieuw dit jaar is de Pubquiz, deze wordt maandelijks georganiseerd. Het vrijwilligersbestand is nog steeds groot en er komen regelmatig nieuwe mensen bij. Doordat de Maddogs nu (tijdelijk) zonder beheerder zit, worden kleine en grote klussen niet meer gedaan. Daardoor hebben een aantal vrijwilligers verschillende klusdagen georganiseerd waarop deze klusjes gedaan kunnen worden. Activiteiten die dit jaar waarschijnlijk worden georganiseerd zijn een Jimi Hendrix Tribute avond, het vrijwilligersuitje naar het Rosrock festival, verschillende quizzen en uiteenlopende bandjes avonden. Bandjes: Samaritan, Manu Armata, The Bullhammers, Through the Struggle, Rock 2 da Bone III. Activiteiten: maandelijkse Pubquiz, Schlageravond, Film en Tv quiz, Zomerbingo, Klusdagen.